BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

Opis rezultatu:

Model lokalnej sieci wsparcia umożliwia aktywizację zawodową i społeczną osób bezdomnych. Rozwiązanie opiera się na połączeniu trzech elementów: pomocy indywidualnej (metoda towarzyszenia i praca akompaniatorów), przyjaznego i bezpiecznego miejsca uzyskiwania wsparcia (Punkt Aktywizacji Bezrobotnych - PAB) oraz otwartego na współpracę otoczenia (Partnerstwo Lokalne). Dzięki temu bezrobotni otrzymują skuteczne i zindywidualizowane wsparcie.


Jednym z elementów wypracowanego rezultatu są Punkty Aktywizacji Bezrobotnych, czyli miejsca, w których pracuje się z beneficjentami (sporządzenie profilu zawodowego, nauka skutecznych sposobów poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, nauka korzystania z komputera i urządzeń biurowych). W ośrodkach tych prowadzone są również działania wspomagające: warsztaty motywacyjne (grupowe), pomoc w odzyskaniu więzi z bliskimi, indywidualna nauka obsługi komputera, spotkania z pracodawcami, urzędnikami samorządu lokalnego i innymi osobami (zgodnie z zapotrzebowaniem grupy) oraz konsultacje ze specjalistami (psychologiem, prawnikiem, terapeutą ds. uzależnień). Punkty Aktywizacji Bezrobotnych to miejsca, gdzie odpowiednio przygotowani akompaniatorzy realizują wraz z uczestnikami programu indywidualny program pracy (metoda towarzyszenia). Opis metody, materiały pomocnicze oraz wzory dokumentów potrzebnych do pracy akompaniatora zamieszczono w „Praktycznym przewodniku akompaniatora". Do zadań akompaniatora należy wspieranie osoby bezrobotnej w działaniach zmierzających do podjęcia zatrudnienia: motywowanie i udzielanie pomocy (przy zachowaniu pełnej samodzielności osoby bezrobotnej), a także diagnozowanie sytuacji i wyznaczanie sekwencji działań dostosowanych do potrzeb oraz możliwości konkretnej osoby. Akompaniator powinien być w pełni dyspozycyjny dla osoby bezrobotnej i traktować ją podmiotowo. W zależności od potrzeb akompaniator nawiązuje współpracę z lokalnymi instytucjami oferującymi pomoc osobom bezrobotnym i bezdomnym - Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Ośrodkiem Leczenia Uzależnień, instytucjami szkoleniowymi, schroniskami dla bezdomnych i noclegowniami lub punktami pomocy doraźnej (żywnościowej, materialnej). Zapewnienie kompleksowej oraz skutecznej pomocy dla bezrobotnych jest możliwe dzięki współpracy z Partnerami Lokalnymi, którzy deklarują wsparcie w zakresie organizacji szkoleń, kursów zawodowych, a także oferują pomoc w poszukiwaniu mieszkania socjalnego, wyposażeniu lokalu, podjęciu działań terapeutycznych, rozwiązywaniu problemów prawnych itp.


Model lokalnej sieci wsparcia to alternatywa dla drogich, istniejących już rozwiązań (takich jak Centrum Integracji Społecznej). Z niniejszego modelu lokalnej sieci wsparcia mogą korzystać organizacje działające na rzecz pomocy osobom wykluczonym społecznie oraz instytucje samorządu lokalnego - Ośrodki Pomocy Społecznej, instytucje szkoleniowe lub organizacje pozarządowe. Nakłady finansowe konieczne do wdrożenia rezultatu związane są przede wszystkim z uruchomieniem i bieżącym utrzymaniem Punktu Aktywizacji Bezrobotnych (koszty administracyjno-lokalowe, koszty szkoleń, działania promocyjne). W Punkcie powinien znajdować się przynajmniej jeden komputer z dostępem do Internetu oraz sprzęt biurowy (telefon, faks, drukarka i kserokopiarka). Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że na podjęcie zatrudnienia przez osobę bezdomną lub zagrożoną bezdomnością, która korzysta z pomocy lokalnej sieci wsparcia, potrzeba ok. 6-12 miesięcy intensywnej pracy.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0477
Opracowanie rezultatu

Administrator