BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Modelowy system działań umożliwiających poprawę sytuacji zawodowej społeczności romskiej

Opis rezultatu:

Dotychczasowe działania służące poprawie sytuacji zawodowej Romów prowadzono na małą skalę, a ich skuteczność była niewystarczająca ze względu na niezrozumienie specyficznych potrzeb tej społeczności oraz barierę nieufności ze strony samych Romów. Proponowany model obejmuje system kompleksowych działań (naukowa diagnoza i wytyczne, działania edukacyjne, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia), w których realizację włączone są instytucje samorządowe (w tym instytucje rynku pracy), organizacje romskie, instytucje prowadzące działalność szkoleniową oraz przedstawiciele beneficjentów. Rezultatem jest zestaw instrukcji oraz narzędzi adekwatnych do działań prowadzonych w społeczności romskiej.


W skład systemu wchodzą raporty zawierające szczegółową diagnozę sytuacji zawodowej ludności romskiej oraz wskazania dotyczące dalszych działań w tym zakresie. Opracowano autorski program edukacyjny dostosowany do potrzeb i możliwości społeczności romskiej, model współpracy organizacji romskich, instytucji samorządowych i instytucji wyspecjalizowanych w działalności edukacyjnej oraz poradnik dla poszukujących pracy, powstały na podstawie konsultacji ze środowiskami romskimi. W celu zwiększenia efektywności działań w sferze wsparcia zawodowego Romów, w skład modelu włączono konsultantów romskich oraz dwie instytucje wyspecjalizowane w rozwiązywaniu problemów zawodowych beneficjentów - Romskie Pośrednictwo Pracy i Romską Agencję Artystyczną.


Rezultat może być wykorzystany jako część programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Może być również wprowadzony do praktyki instytucji samorządowych i państwowych, w tym publicznych instytucji rynku pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, a także niepublicznych instytucji rynku pracy. Warunkiem koniecznym do wdrożenia rezultatu jest partnerska współpraca z organizacjami reprezentującymi grupy docelowe, zaangażowanie w charakterze konsultantów i możliwie szerokie włączenie Romów w podejmowane działania.


Możliwość finansowania rezultatu ze środków budżetowych jest uzależniona od priorytetów ustalanych centralnie. Zarówno instytucje publiczne, jak i niepubliczne mogą wdrażać rezultat w ramach realizacji celowych programów pomocowych, w tym projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wdrażając rezultat w lokalnych środowiskach romskich, trzeba uprzednio przeprowadzić rozpoznanie potrzeb i możliwości danej społeczności, np. preferowany system zatrudnienia (etatowe, samozatrudnienie). Wielkość nakładów związanych z wdrożeniem jest uzależniona od liczby beneficjentów biorących udział w projekcie i obejmuje koszty szkoleń, zatrudnienia konsultantów romskich, organizację, koordynację, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, koszty administracyjne oraz druk poradnika dla osób poszukujących pracy. Po ewentualnych modyfikacjach system może być kierowanych do innych grup docelowych o niskim poziomie wykształcenia, wykluczonych z rynku pracy (np. do bezrobotnych w regionach popegeerowskich).


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0567
Opracowanie rezultatu

Administrator