BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Modułowy system integracji i zapobiegania wykluczeniu migrantów z rynku pracy

Opis rezultatu:

Wypracowany rezultat składa się z narzędzi kompleksowego systemu wspierania integracji osób odmiennych kulturowo - uchodźców, repatriantów, azylantów czy migrantów - na rynku pracy. Dzięki temu możliwe jest podniesienie kwalifikacji oraz elastyczności zawodowej beneficjentów, a także rehabilitacja i aktywizacja migrantów szczególnie dodatkowo dyskryminowanych na rynku pracy (niepełnosprawnych, kobiet wychowujących małe dzieci). System umożliwia podniesienie międzykulturowych kompetencji służb społecznych i przedstawicieli instytucji działających na rynku pracy, a ponadto dostarcza pracodawcom wiedzę na temat możliwości zatrudnienia migrantów i korzyści płynących z tworzenia wielokulturowych zespołów pracowniczych.


W skład modelu wchodzi zestaw narzędzi tworzący kompleksowy system integracji. Dotychczasowy system pomocy migrantom jest wybiórczy, krótkoterminowy i niepełny. Każdy z przygotowanych nowych pakietów stanowi integralną całość i może być wdrażany niezależnie od pozostałych. Opisy dobrych praktyk i informacje zawarte w pakietach to rozwiązania gotowe do wdrożenia.


W ramach rezultatu powstał pakiet zawierający szczegółowy opis metody organizacji i sposobu prowadzenia placówek Międzykulturowego Ośrodka Doradztwa Zawodowego. W tych placówkach migranci zdobywają kompetencje zawodowe i kulturowe, wsparcie psychologiczne i pomoc prawną (np. w zakresie samozatrudnienia, uznania kwalifikacji zawodowych zdobytych zagranicą, korzystania z polskiego systemu edukacji). Pakiet zawiera opisy dobrych praktyk dla kadry administracyjnej i zarządzającej ośrodkiem oraz dla doradców. Kolejnym elementem modelu jest pakiet organizacji Obcojęzycznego Telefonu Zaufania. Celem działania Telefonu Zaufania jest doraźne wsparcie psychologiczne beneficjentów, rozwinięcie ich motywacji do wejścia na legalny rynek pracy oraz dostarczenie informacji niezbędnych do funkcjonowania na tym rynku.


Przygotowano także pakiet kompetencji międzykulturowych dla służb społecznych, zawierający szczegółowy opis procesu kształcenia pracowników tych służb w zakresie współpracy z obcokrajowcami. Pakiet zawiera również materiały dydaktyczne i scenariusze zajęć, które mogą być używane w studium podyplomowym lub w ramach krótkich szkoleń. Ostatnią częścią modelu jest pakiet informacyjny dla pracodawców, obejmujący opracowania na temat uregulowań prawnych związanych z zatrudnieniem migrantów oraz zasady efektywnego tworzenia wielokulturowych zespołów pracowniczych.


Zastosowanie wszystkich narzędzi rezultatu pozwala stworzyć kompleksowy system wsparcia migrantów (dostarczenie kompetencji zawodowych, wiedzy prawnej, kompetencji kulturowych oraz pomocy psychologicznej), w którym pracodawcy oraz instytucje pomocowe są przygotowywane do współpracy z tymi beneficjentami. Modułowy system integracji może zostać wdrożony przez instytucje rządowe, pozarządowe i podmioty komercyjne zainteresowane podnoszeniem kompetencji międzykulturowych swoich pracowników oraz zapobieganiem wykluczeniu migrantów z rynku pracy. Rezultat mogą zatem wykorzystać ośrodki administracji samorządowej (np. Urzędy Pracy), samorządy, Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne (szkoły wyższe, ośrodki szkoleniowe) i inne instytucje (np. agencje pośrednictwa pracy). Koszty wdrożenia zależą od skali zastosowanego rezultatu i zasięgu oddziaływania ośrodka. Poszczególne moduły mogą być wykorzystane w dowolnych regionach kraju, również w odniesieniu do innych grup docelowych.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0692
Opracowanie rezultatu

Administrator