BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS)

Opis rezultatu:

Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS) to instytucja kompleksowo wspierająca aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych. Beneficjenci są przygotowywani do samoorganizowania miejsc pracy oraz podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Służy temu system szkoleń teoretycznych, praktyka zawodowa, doradztwo, wsparcie psychologiczne i prawne. Dzięki COLPS w jednym miejscu skupione zostały wszystkie instrumenty i działania wspierające osoby długotrwale bezrobotne i przygotowujące je do powrotu na otwarty rynek pracy. Bezrobotni podnoszą tu swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach teoretycznych i odbywając praktykę zawodową. Tematyka szkoleń obejmuje dokładnie te specjalności zawodowe, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Centra Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej funkcjonują na zasadzie „przedsiębiorstw symulacyjnych", co oznacza, że beneficjenci pracują jedynie pod nadzorem opiekunów praktyk. Przygotowane zostały szkolenia (i „przedsiębiorstwa symulacyjne") w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych, opieki nad dziećmi i osobami starszymi oraz prowadzenia punktu usługowego. Beneficjenci otrzymują również wsparcie motywacyjno-psychologiczne, co pozwala im przygotować się do samodzielnego działania na rynku pracy. Poszczególne przedsiębiorstwa utworzone i działające w ramach COLPS mogą stopniowo wchodzić na otwarty rynek pracy i wzajemnie uzupełniać swoją ofertę.


Elementami składowymi proponowanego rezultatu są: Centrum Motywacji (warsztaty motywacyjne), Akademia Umiejętności (szkolenia teoretyczne i praktyki zawodowe, nauka języków obcych, obsługa komputera) oraz Inkubator Przedsiębiorczości (doradztwo prawne i biznesowe, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, tworzenie biznesplanów, dotacja na rozpoczęcie działalności). Dostępne są również produkty pomocnicze, np.: metoda rekrutacji bezrobotnych, uwzględniająca motywację i predyspozycje zawodowe osób długotrwale bezrobotnych, pakiet socjalny dla bezrobotnych (posiłek, bilet komunikacyjny), klub absolwentów COLPS i punkt opieki nad dziećmi beneficjentów. W ramach opracowanego rezultatu powstały publikacje - w formie multimedialnej i książkowej - na temat zasad tworzenia Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej i wszelkich aspektów jego funkcjonowania, w których przedstawiono m.in.: misję COLPS, regulamin działalności, formy działalności, przykłady współpracy i integracji działań partnerów lokalnego rynku pracy, propozycje warsztatów dla organizacji zainteresowanych utworzeniem Centrum.


Rezultat może być wdrażany przez samorządy lokalne, instytucje rynku pracy i organizacje pozarządowe. Zastosowanie metody wymaga utworzenia sieci współpracy partnerów lokalnego rynku pracy (samorząd, Urząd Pracy, instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy), analizy lokalnego potencjału gospodarczego i potrzeb rynku, określenia profilu działalności COLPS, pozyskania lokalu dla Centrum, sformalizowania współpracy partnerstwa i uruchomienia poszczególnych modułów Centrum.


Nakłady niezbędne do wdrożenia rezultatu są związane z utworzeniem zaplecza lokalowo-sprzętowego Centrum oraz jego bieżącą działalnością (koszty stałe i wsparcie beneficjentów). Możliwe jest korzystanie z różnych źródeł finansowania: środków Europejskiego Funduszu Społecznego, subwencji gminnych, Regionalnych Programów Operacyjnych, środków Funduszu Pracy lub przychodów ze sprzedaży usług własnych.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0450
Opracowanie rezultatu

Administrator