BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model przedsiębiorstw społecznych działających w systemie franchisingu

Opis rezultatu:

Przedstawiony rezultat to model tworzenia, funkcjonowania i finansowania przedsiębiorstw społecznych działających w systemie franchisingu. W jego skład wchodzą również: inkubator przedsiębiorczości, strategia budowy marki, a także koncepcja Domu Dziennego Pobytu. Celem funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych jest rewitalizacja regionów ze słabo rozwiniętymi rynkami pracy oraz aktywizacja zawodowa grup długotrwale bezrobotnych. Przygotowany model obejmuje spółdzielnie społeczne działające w branży produktów tradycyjnych oraz usług turystycznych i okołoturystycznych. Model łączy dwa aspekty funkcjonowania - ekonomiczny oraz społeczny (część wypracowanego zysku jest przeznaczana na cele społeczne: szkolenia zawodowe, zakładanie świetlic oraz domów dziennego pobytu, zapewniających opiekę nad osobami zależnymi od zatrudnionych w spółdzielni pracowników). Do zadań przedsiębiorstw społecznych należy również współpraca i kontakt z lokalnymi pracodawcami i samorządem w zakresie promocji regionu oraz rozwoju infrastruktury społecznej. Działania te znacznie ułatwiają udzielanie efektywnego wsparcia osobom wkraczającym na otwarty rynek pracy (dotychczas korzystającym z zatrudnienia socjalnego), a także wpływają na zwiększenie poziomu wiedzy na temat tworzenia miejsc pracy w III sektorze i umożliwiają stworzenie modelu współpracy oraz porozumienia społeczności lokalnych.


Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych w ramach modelu opiera się na zasadach franchisingu społecznego. Franczyzodawca nie czerpie bezpośrednich korzyści finansowych ze wspierania franczyzobiorcy (korzystającego z wytworzonej marki, nazwy, znaków handlowych, modelu funkcjonowania biznesowego, doświadczenia, wiedzy i metody działania opracowanej przez dawcę licencji). Na podstawie zawartej umowy franczyzobiorca ponosi jedynie opłaty związane z celami statutowymi, takimi jak fundusze: marketingowy, szkoleniowy i wzajemnych poręczeń gwarancyjnych. Taki sposób działania biznesowego wpływa na obniżenie ryzyka związanego z uruchomieniem działalności gospodarczej. Wzajemne relacje określa umowa, w której sprecyzowane są szczegółowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w sieci franczyzowej, np. wymagania jakościowe czy odpowiednia prezentacja marki. Właściciel licencji pełni rolę inkubatora biznesu spółdzielczego, tzn. zapewnia wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zainteresowanych tą formą działalności gospodarczej (know-how, szkolenia, reedukacja). Dzięki wdrożeniu rezultatu możliwe jest zwiększenie kwalifikacji osób wykluczonych z rynku pracy i umożliwienie im samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.


W skład modelu przedsiębiorstw społecznych działających w systemie franchisingu wchodzi kilka elementów: metodologia budowy marki i strategii marketingowej (raporty dotyczące zdefiniowanego i zbadanego rynku produktu lokalnego oraz strategia marketingowa), katalog produktów lokalnych i regionalnych oraz sposób ich tworzenia, model zakładania spółdzielni społecznych w oparciu o działanie inkubatora (tworzenie inkubatora, reguły funkcjonowania, Dom Dziennego Pobytu) oraz schemat korzystania z franchisingu (wewnętrzne procedury zarządzania franczyzą, szczegółowy podręcznik operacyjny w formie drukowanej lub elektronicznej).


Rezultat może być wdrażany przez przedstawicieli gmin i powiatów, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa (w tym spółdzielnie), partnerów społeczno-gospodarczych, beneficjentów ostatecznych (stowarzyszenia bezrobotnych, organizacje rolnicze, grupy zagrożone wykluczeniem, np. niepełnosprawnych), instytucje rynku pracy oraz organizacje wspierające tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (inkubatory, firmy konsultingowe).


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0681
Opracowanie rezultatu

Administrator