BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model systemu wsparcia utrzymania zatrudnienia pracowników 50+ w sektorze okrętowym

Opis rezultatu:

Wypracowany rezultat jest modelowym rozwiązaniem, umożliwiającym zapobieganie wykluczeniu z rynku pracy pracowników w wieku 50+, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i firmach współpracujących. Pozwala on na dostosowanie kwalifikacji pracowników do wymagań rynku nowoczesnych technologii. Model zakłada jednoczesne oddziaływanie na najważniejsze podmioty rynku pracy: pracowników, przedsiębiorców i kadrę zarządzającą. Uwzględnia on także wykorzystanie technik telekomunikacyjnych i Internetu, zaś wchodzący w jego skład program dydaktyczny jest ściśle dostosowany do potrzeb edukacyjnych beneficjentów z sektora okrętowego. Beneficjenci mogą oczekiwać różnych form wsparcia - od szkoleń e-learningowych i tradycyjnych, poprzez usługi doradcze i system mentoringu, aż po praktyki zawodowe.


System wsparcia został podzielony na 4 moduły. Moduł szkoleniowy zawiera: narzędzia umożliwiające kształcenie na odległość z wykorzystaniem technik informatycznych, a także materiały dydaktyczne i programy szkoleniowe do realizacji w systemie tradycyjnym oraz w ramach e-learningu. Moduł doradztwa obejmuje m.in.: system doradztwa dla pracowników, centrum rozwiązywania problemów oraz doradztwo dla właścicieli przedsiębiorstw i przedstawicieli kadry kierowniczej w zakresie wprowadzenia nowoczesnych metod zarządzania i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań IT. W skład kolejnego modułu - kształtowania świadomości - wchodzi system promocji kształcenia ustawicznego oraz upowszechniania nowoczesnych form zatrudnienia, wdrażania nowoczesnych technologii, innowacyjnych metod zatrudnienia oraz współpracy z instytucjami badawczymi. Ostatni moduł systemu to platforma komunikacyjna, która umożliwia upowszechnianie i promocję rezultatów projektu oraz testowanie nowych form kształcenia ustawicznego i promowania modelowych rozwiązań w zakresie innowacyjnych technologii. Dzięki wdrożeniu omawianego modelu właściciele przedsiębiorstw i przedstawiciele kadry zarządzającej zyskują możliwość wykorzystania nowych metod zarządzania i nowatorskich rozwiązań telekomunikacyjnych, pracownicy zaś mogą efektywnie zwiększać nabyte kwalifikacje zawodowe, stabilizując w ten sposób swoją sytuację na rynku pracy. W procesie opracowywania poszczególnych modułów powinny brać udział osoby, do których projekt jest kierowany, co sprawia, że narzędzia w pełni odpowiadają potrzebom grup docelowych (np.: w zakresie szkoleń czy doradztwa).


Opracowane rezultaty - nowe usługi doradcze, narzędzia informatyczne, materiały nauczania, materiały szkoleniowe, programy nauczania, raporty, analizy, standardy współpracy - mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez MŚP w przemyśle okrętowym. Wypracowany system innowacyjno-edukacyjny można wdrożyć również w innych branżach, jednak wiąże się to z koniecznością modyfikacji programów pod kątem wymagań danej gałęzi przemysłu. Wdrożenie rezultatów wymaga poniesienia określonych nakładów finansowych związanych z zatrudnieniem ekspertów, doradców, opracowaniem metodyki czy opłatami administracyjno-prawnymi. Dzięki modułowej strukturze model można łatwo dostosowywać do potrzeb konkretnych grup odbiorców i działów przemysłu, a także rozbudowywać o kolejne elementy.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0114
Opracowanie rezultatu

Administrator