BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Lokalny system wczesnej identyfikacji problemów powiatowego rynku pracy

Opis rezultatu:

Opracowane modelowe rozwiązanie ułatwia rozpoznawanie zagrożeń i problemów związanych z procesem restrukturyzacji przedsiębiorstw. Lokalny system wczesnej identyfikacji umożliwia podjęcie szybkiej interwencji i zintegrowanie działań stabilizujących sytuację pracodawcy i pracowników. Metoda szybkiego reagowania składa się z 4 etapów: identyfikacji zagrożenia, opracowania diagnozy, podjęcia działań interwencyjnych i wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zwiększenia konkurencyjności firmy. Działania te są skierowane do pracowników zagrożonych zwolnieniami, a także do właścicieli MŚP, którzy chcą zwiększyć efektywność swoich przedsiębiorstw poprzez rozwój potencjału pracowniczego i wprowadzenie nowych technologii.


Metoda jest realizowana przez lokalne zespoły szybkiego reagowania, które powstają z inicjatywy starosty, odpowiadającego za kształtowanie lokalnego rynku pracy. W ich skład wchodzą przedstawiciele samorządów, instytucji zajmujących się rynkiem pracy (np. Powiatowych Urzędów Pracy), organizacji pozarządowych (związków zawodowych, stowarzyszeń pracodawców itp.), przedsiębiorcy indywidualni oraz inne osoby mające wpływ na lokalny rynek pracy. Zespół szybkiego reagowania składa się z grup wsparcia konkurencyjności firm oraz wsparcia koleżeńskiego, skupiających specjalistów w zakresie stosowania metody szybkiego reagowania.


Grupa wsparcia konkurencyjności zaczyna realizować swoje działania na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy i zapewnia m.in.: kontakt z podmiotami lokalnego rynku pracy, analizę kondycji, potrzeb i możliwości badanego przedsiębiorstwa oraz opracowanie oferty wsparcia. Opracowanie zawiera zazwyczaj propozycje dotyczące zmiany polityki zarządzania zasobami ludzkimi w firmie oraz poprawy stanu finansowego. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy przygotowywane są wewnętrzne szkolenia i warsztaty, prowadzone przez przedstawicieli zespołów szybkiego reagowania i ekspertów z kadry zarządzającej danego przedsiębiorstwa. Produktami pomocniczymi, uzupełniającymi działania grupy wsparcia konkurencyjności, są: podręcznik z opisem metody szybkiego reagowania i sposobami jej realizacji oraz programy szkoleniowe, przystosowane do indywidualnych potrzeb pracodawców i pracowników firmy objętej pomocą.


Zadaniem zespołu wsparcia koleżeńskiego jest przygotowywanie indywidualnego programu pomocy dla pracowników restrukturyzowanego zakładu pracy. Grupy wsparcia koleżeńskiego organizują warsztaty i spotkania konsultacyjne z doradcami zawodowymi, psychologami i innymi specjalistami, a tym samym wspierają zwalnianych pracowników podczas poszukiwania nowego zatrudnienia i kształtowania dalszej drogi zawodowej. Proces szkoleniowy jest na bieżąco monitorowany przez specjalistów szybkiego reagowania.


Wdrożenie modelu może przynieść największe korzyści na słabych rynkach obszarów wiejskich. Mogą być nim zainteresowane przede wszystkim samorządy powiatowe, odpowiedzialne za kształtowanie rynku pracy. Ponadto można go również wykorzystać w systemie edukacji (rozpoznanie kwalifikacji zawodowych absolwentów wchodzących na rynek pracy i adaptacja programów nauczania do potrzeb rynku), a także w ramach planowania tematów kształcenia ustawicznego i przygotowywania konkursów organizowanych przez agencje wprowadzające programy Unii Europejskiej. Nakłady konieczne do wdrożenia związane są z zatrudnieniem specjalistów koordynujących działania wsparcia (2-3 osoby na powiat), organizacją biura, przygotowaniem konferencji, warsztatów, zatrudnieniem trenerów czy upowszechnianiem modelu w mediach.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0490
Opracowanie rezultatu

Administrator