BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model kompleksowej pomocy dzieciom i rodzicom

Opis rezultatu:

Wypracowany model pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom obejmuje rozwiązania organizacyjne, finansowe i metodyczne, pozwalające na zapewnienie dzieciom kompleksowej i skoordynowanej opieki przez kilka godzin dziennie. Inicjatywa ta pomaga zapobiegać wykluczeniu społecznemu rodzin posiadających niepełnosprawne dzieci. Rodzice korzystający z funkcjonalnej pomocy nie muszą już zapewniać ciągłej i bezpośredniej opieki swoim podopiecznym, a tym samym mogą wykorzystywać własny potencjał zawodowy. Przedstawione rozwiązanie pozwala uniknąć sytuacji, w której rodzice niepełnosprawnych dzieci zostają wykluczeni z dotychczasowego życia społecznego.


Dużym obciążeniem dla rodziców niepełnosprawnych dzieci są wysokie koszty opieki i rehabilitacji. Wizyty u specjalistów, przejazdy, zabiegi i zakup sprzętu rehabilitacyjnego wiążą się z dodatkowymi nakładami finansowymi, co w połączeniu z koniecznością zapewnienia dzieciom ciągłej opieki (a tym samym rezygnacji z pracy zawodowej) negatywnie wpływa na sytuację ekonomiczną całych rodzin. Osoba opiekująca się niepełnosprawnym dzieckiem nie ma szans na powrót do czynnego życia zawodowego, społecznego czy edukacyjnego. Model zapewnienia opieki połączonej z rehabilitacją dziecka pozwala rozwiązać te problemy.


Obecnie w polskim systemie prawnym brakuje modelu łączącego opiekę i rehabilitację niepełnosprawnych dzieci. Dostępne rozwiązania prawne dotyczą pojedynczych kwestii związanych z opieką, rehabilitacją lub edukacją, ale nie są to pomysły spójne i kompleksowe, dlatego też nie zaspokajają w pełni potrzeb dzieci i ich rodzin. Model może być wdrażany w oparciu o Ośrodki Wczesnej Interwencji, których zadaniem jest dbałość o rozwój niepełnosprawnych (psychoruchowy i społeczny) i zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności. Ponadto w takich ośrodkach odbywają się zajęcia edukacyjne skierowane do rodzin niepełnosprawnych dzieci. Rodzice, którzy dotychczas funkcjonowali w kręgu dom-rehabilitacja-dom, mają szansę na powrót do czynnego życia zawodowego. Prezentowany model to rozwiązanie trwalsze i bardziej kompleksowe od dotychczas podejmowanych działań pomocowych. Zapewnia efektywne wsparcie dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci .


Wypracowany rezultat może zostać wykorzystany w odniesieniu do innych grup, które wymagają opieki połączonej z rehabilitacją. Model powinien być wdrażany całościowo - nie można go rozdzielać na dwa mniejsze moduły - jego istotą jest bowiem kompleksowe połączenie dwóch rodzajów usług (opieki i rehabilitacji).


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu G0084
Opracowanie rezultatu

Administrator