BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model aktywizacji zrównoważonej Praca-Rodzina: lokalne partnerstwa na rzecz osób opiekujących się osobami zależnymi

Opis rezultatu:

Model aktywizacji zrównoważonej Praca-Rodzina ułatwia wejście lub powrót na rynek pracy ludziom zajmującym się osobami zależnymi - wychowującym dzieci, opiekującym się chorymi lub niepełnosprawnymi członkami rodziny. W okresie sprawowania opieki nad osobą zależną beneficjenci tracą kontakt z rynkiem pracy, a ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe ulegają dezaktualizacji, dlatego też potrzebne jest im wsparcie w zakresie integracji lub reintegracji zawodowej. Model określa zarówno merytoryczną zawartość usług aktywizacyjnych, jak i strukturę współpracy pomiędzy realizującymi go instytucjami. Sprawne funkcjonowanie modelu zależy od stworzenia lokalnej koalicji skupiającej instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów aktywizacji klientów. Konsekwentne przechodzenie przez kolejne etapy tej inicjatywy pozwala zwiększyć skuteczność działania lokalnych instytucji oraz uniknąć dublowania pomocy na rzecz beneficjentów (a tym samym ograniczyć koszty aktywizacji).


Rezultat składa się z połączonych w system modeli szczegółowych: promocji, rekrutacji aktywizującej oraz doradczo-szkoleniowego. Model promocji obejmuje zweryfikowane metody i narzędzia promocji idei oraz usług aktywizacji zrównoważonej. Ponadto, uwzględnia rekomendacje dotyczące strategii promocyjnych - z wykorzystaniem różnych mediów, form reklamy, spotkań informacyjnych, seminariów czy konferencji. Jego elementami składowymi są trzy strategie promocyjne dla poszczególnych grup docelowych oraz podręcznik promocji zawierający opis dobrych praktyk (materiały reklamowe i promocyjne, artykuły w prasie, programy konferencji i seminariów). Model rekrutacji aktywizującej obejmuje zadania i szczegółowe strategie działań rekrutacyjnych, ułatwiających zapoznanie klienta z modelem. Jego elementami składowymi są trzy strategie rekrutacyjne dla poszczególnych grup docelowych oraz podręcznik rekrutacji z opisami dobrych praktyk (formularze zgłoszeniowe, ankiety, procedury selekcji itp.). Model doradczo-szkoleniowy, oparty na schemacie Indywidualnego Planu Działań, obejmuje m.in.: warsztaty aktywizujące, diagnozę zawodową beneficjentów, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe, warsztaty interpersonalne, usługi doradztwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego. Jego elementami składowymi są: schemat usług w formie plakatu i scenariusza Karty Klienta, Karta Klienta umożliwiająca koordynację ścieżki aktywizacji klienta, rekomendacje alternatywnych ścieżek usług dla poszczególnych grup docelowych, scenariusze, testy, programy szkoleniowe ankiety, podręcznik aktywizacji, umowa oraz strategie tworzenia lokalnej koalicji.


Model może być wdrażany przez instytucje działające na danym rynku pracy i organizacje oferujące pomoc rodzinom: instytucje doradczo-szkoleniowe, Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, samorządy gminne lub powiatowe, agencje rynku pracy, zrzeszenia i stowarzyszenia pracodawców bądź związki zawodowe. Najlepiej, aby poszczególne elementy modelu były realizowane w ramach systemu, można jednak wykorzystywać je niezależnie od siebie (programy szkoleniowe, poradniki, scenariusze itp.). Model może być modyfikowany w zależności od potrzeb beneficjentów i uwarunkowań lokalnych.

Rezultat został wypracowany przez Partnerstwa: G0246, G0051, G0062, G0403, G0588