BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model edukacyjno-integracyjny na rzecz osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Opis rezultatu:

Osoby ubiegające się o status uchodźcy często nie mają dostatecznej wiedzy na temat własnej sytuacji prawnej i społecznej w nowym kraju. Konieczne jest więc dostarczenie im informacji na temat praw przysługujących w danym społeczeństwie i zapewnienie szkoleń językowych (podstaw znajomości języka polskiego). Dotychczas stosowane rozwiązania miały charakter zbyt szczegółowy i doraźny. Opracowany model, mający postać pakietu informacyjnego, stanowi gotowy produkt, a podstawą jego funkcjonowania jest praca wolontariuszy.


Model edukacyjny na rzecz osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy obejmuje dwa elementy: pakiet informacyjny oraz zestaw szkoleniowy. Pakiet informacyjny, przeznaczony dla cudzoziemców, dostarcza kompleksowych informacji umożliwiających integrację społeczną i zawodową w Polsce, m.in.: wiadomości dotyczące historii, kultury, geografii, życia społecznego, podstaw praw pracowniczych, możliwości zdobycia zatrudnienia, uzyskania wsparcia państwa w tym zakresie, działania systemu opieki społecznej, edukacji i służby zdrowia. Pakiet zawiera również informacje na temat gramatyki języka polskiego. Materiały są przygotowane w dwóch wersjach językowych - polskiej i rosyjskiej, ale możliwe jest również dostosowanie ich do potrzeb innych grup językowych.


Zestaw szkoleniowy przeznaczony jest dla wolontariuszy pracujących z osobami, które starają się o status uchodźcy. Zawiera niezbędne objaśnienia modelu oraz wskazówki dotyczące metod pracy z beneficjentami (uwzględnienie kwestii psychologicznych, socjologicznych i kulturowych). Został ponadto wzbogacony o przykładowe scenariusze zajęć poświęconych tym zagadnieniom. Obie części mają charakter kompatybilny, choć można je stosować osobno. Wdrożenie modelu będzie najskuteczniejsze, gdy osoba ubiegająca się o status uchodźcy otrzyma zarówno pakiet informacyjny, jak i wsparcie ze strony wolontariuszy.


Model może być wdrażany przez organy i instytucje publiczne, które zajmują się nadawaniem statusu uchodźcy, instytucje pomocy społecznej i organizacje wsparcia działające na rynku pracy. Ponadto mogą go wykorzystywać wspierające uchodźców instytucje i organizacje pozarządowe, które współpracują z wolontariuszami - w szczególności zaś organizacje świadczące bezpłatną pomoc prawną lub studenckie poradnie prawne - a także wyższe uczelnie i instytucje edukacyjne kształcące pracowników społecznych oraz funkcjonariuszy administracji publicznej.


Wprowadzanie modelu nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów (osobowych lub materialnych) ani wdrażania szczególnych rozwiązań technicznych. Niezbędne jest jedynie poniesienie kosztów związanych z drukiem i dystrybucją materiałów. Promocja modelu wśród beneficjentów może wymagać organizacji otwartych spotkań, prezentacji i wykładów. Jego wdrożenie wiąże się również z koniecznością rekrutacji wolontariuszy i udostępnieniem im zestawu szkoleniowego. Zestaw szkoleniowy dla wolontariuszy może zostać uzupełniony szkoleniami i warsztatami prowadzonymi przez ekspertów z danej dziedziny (w takim przypadku niezbędne jest zapewnienie wynagrodzenia dla szkoleniowców oraz wynajem odpowiedniej sali).


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu I0503
Opracowanie rezultatu

Administrator