BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model MORS - Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej

Opis rezultatu:

Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej przeznaczony jest dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak m.in. schizofrenia. Realizowany w MORS program rehabilitacji socjopsychiatrycznej ma na celu poprawę stanu zdrowia młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, podniesienie poziomu ich edukacji i reintegrację społeczną. Przez takie oddziaływania zwiększa się szansa tej grupy młodzieży niepełnosprawnej psychicznie na wejście na otwarty rynek pracy. Spodziewanym odległym efektem tych oddziaływań będzie obniżenie przyszłych kosztów państwa związanych z nakładami na osoby z niepełnosprawnością psychiczną. W ramach oferty Ośrodka beneficjenci korzystają z wielowymiarowego, skoordynowanego wsparcia wynikającego z polityk: zdrowotnej, edukacyjnej i społecznej. Modelowy ośrodek MORS powstał w ramach Projektu PROGRES w Zagórzu koło Warszawy. W działania modelowe włączeni są przedstawiciele wielu lokalnych organizacji i instytucji, a także, beneficjenci ostatecznie oraz ich rodzice, dzięki czemu pomoc jest bardziej skuteczna.


MORS jest poszpitalną/pośrednią placówką, przeznaczoną dla młodzieży wymagającej z powodu sytuacji zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej wsparcia w warunkach stacjonarnych, a nie tylko we własnym środowisku. Wypracowane rozwiązanie wpisuje się w nowoczesne trendy rehabilitacji psychiatrycznej, które w procesie terapeutycznym uwzględniają społeczne oddziaływanie na pacjenta i konieczność współdziałania różnych podmiotów w ramach świadczenia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodki rehabilitacyjne MORS są małymi placówkami zapewniającymi zindywidualizowane wsparcie dla każdego podopiecznego. W takich warunkach efekty rehabilitacji socjopsychiatrycznej są znacznie trwalsze.


Program rehabilitacji socjopsychiatrycznej w MORS obejmuje „pod jednym dachem": aktywizację i rehabilitację społeczną, doradztwo zawodowe, zindywidualizowaną pomoc w nauce na różnych poziomach, w tym specjalnie zorganizowane kształcenie zawodowe oraz moduł rehabilitacji psychiatrycznej (w tym  leczenie farmakologiczne), psychoterapie (indywidualne, grupowe i rodzinne) oraz współpracę z rodzicami. Model MORS pozwala obniżyć koszty społeczne związane z niepełnosprawnością (leczenie specjalistyczne, hospitalizacje, renty, zasiłki, bezrobocie) - warunkiem jest wypracowanie mechanizmów współpracy międzyresortowej w zakresie rehabilitacji socjopsychiatrycznej.


Model MORS został przetestowany w Zagórzu na grupie młodzieży ze schizofrenią i innymi poważnymi zaburzeniami psychicznymi, ale może być również dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży z innymi zaburzeniami psychicznymi (np. ADHD, anoreksja, zaburzenia emocji i zachowania, nieprawidłowy rozwój osobowości i in.). Wdrożenie rezultatu opiera się nie tylko na skoordynowanej współpracy ale i współfinansowaniu ze strony: opieki społecznej, służby zdrowia i edukacji. Ośrodki MORS mogą powstawać na bazie hosteli dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (oferta Narodowego Funduszu Zdrowia), przy szpitalach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży,  lub jako  placówki w ramach zadań samorządów. Ośrodki mogą być prowadzone również przez organizacje pozarządowe lub działać w ramach przyszłych programów Unii Europejskiej. Koszt prowadzenia małych ośrodków jest wyższy niż placówek zorganizowanych przy dużych instytucjach, z kolei ośrodki w strukturach dużych instytucji (np. szpitali) uczestniczą w tzw. kosztach pośrednich, zatem wybór właściwej formy funkcjonowania MORS powinien zależeć od lokalnych potrzeb i możliwości.


Wdrożenie modelu wymaga właściwego doboru grupy docelowej, przygotowania i wyposażenia lokalu, zatrudnienia profesjonalnego personelu oraz zapewnienia konsultacji ekspertów. Instytucje i organizacje zainteresowane wdrożeniem modelu MORS będą mogły skorzystać ze specjalnej publikacji - „Model MORS". Modelowy Ośrodek w Zagórzu będzie się starał zapewnić merytoryczne wsparcie nowopowstającym placówkom, w tym kontakty z placówkami rehabilitacji socjopsychiatrycznej w krajach Unii Europejskiej.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0663
Opracowanie rezultatu

Administrator