BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model Sieci Centrów Edukacji Społeczeństwa Informacyjnego

Opis rezultatu:

Model Sieci Centrów Edukacji Społeczeństwa Informacyjnego (SCESI) to zintegrowany system organizacji szkoleń przeznaczonych dla sektora MŚP, dostępnych na poziomie lokalnym. System jest powtarzalny i zapewnia wysoki standard świadczonych usług. Model składa się z Centrali SCESI oraz lokalnych ośrodków szkoleniowych, dzięki czemu pracownicy i pracodawcy z małych miejscowości mają ułatwiony dostęp do takich samych usług szkoleniowych, jakie są oferowane w dużych aglomeracjach miejskich. Centrala zajmuje się badaniem potrzeb edukacyjnych, przygotowywaniem programów i materiałów, kształceniem kadry szkoleniowej oraz koordynacją działań całej sieci. Natomiast ośrodki lokalne monitorują potrzeby szkoleniowe i organizują odpowiednie szkolenia w oparciu o wypracowaną metodologię SCESI.


Szkolenia i rekrutacja odpowiadają potrzebom grup docelowych. Podczas zajęć dydaktycznych - prowadzonych w ramach modelu - wykorzystuje się nowatorskie metody nauczania, z zachowaniem jednolitych, wysokich standardów. Łączenie w jedną sieć poszczególnych placówek edukacyjnych, działających dotychczas osobno, pozwala stworzyć łatwo dostępny system edukacyjny, dzięki któremu możliwa jest realizacja projektów szkoleniowych zakrojonych na szeroką skalę. Elementami składowymi modelu są: ogólna koncepcja tworzenia placówek SCESI (procedury wdrażania i funkcjonowania), opracowanie dotyczące promocji i rekrutacji, przewodniki metodyczne dla trenerów, programy szkoleniowe (z zakresu wdrażania IT w przedsiębiorstwach i funkcjonowania biznesowego), kursy na platformie e-learningowej (dotyczy to wszystkich programów szkoleniowych), mapa kompetencji dla wybranych ról biznesowych w MŚP oraz strona internetowa promująca metody organizacyjne i dydaktyczne SCESI. Oferowane szkolenia obejmują szereg zagadnień, m.in.: zastosowanie nowoczesnych rozwiązań IT w przedsiębiorstwie, zarządzanie oraz funkcjonowanie biznesu. Zaproponowana struktura szkoleń (platforma e-learningowa) oraz odpowiednie rozmieszczenie lokalnych ośrodków szkoleniowych to elementy, które umożliwiają dostęp do efektywnego procesu edukacyjnego również w niewielkich miejscowościach. Poziom rozwoju zawodowego pracowników małych przedsiębiorstw może być dzięki temu równie wysoki, jak w przypadku osób zatrudnionych w dużych korporacjach.


Przyjęta struktura sieci - podział na Centralę i ośrodki lokalne - pozwala na wdrażanie modelu w dowolnych regionach kraju i w dowolnej skali. Centralę sieci można zlokalizować w miejscu najbardziej dogodnym dla realizatorów projektu. Co więcej, może ona przybrać dowolną formę organizacyjną, a zasięg jej oddziaływania zależy wyłącznie od bieżących potrzeb dydaktycznych. Ośrodki lokalne mogą działać w tych powiatach lub gminach, w których swoje siedziby mają przedsiębiorstwa zainteresowane szkoleniami.


Sieć Centrów Edukacji Społeczeństwa Informacyjnego może być wdrażana przez organizacje lub instytucje dysponujące doświadczeniem w organizowaniu szkoleń i znające specyfikę lokalnych rynków pracy. Są to m.in. partnerstwa lub konsorcja, w skład których wchodzą samorządy terytorialne, zrzeszenia branżowe, organizacje działające na rynku pracy lub instytucje oferujące usługi edukacyjne. Włączenie w proces wdrażania przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego pozwoli znacznie zwiększyć zasięg oddziaływania modelu. Zastosowanie modelu wymaga podjęcia działań w zakresie promocji, pozyskiwania partnerów na poziomie lokalnym, przygotowania zaplecza administracyjno-technicznego Centrali, przeszkolenia pracowników (kadry zarządzającej, trenerów, ekspertów i konsultantów ds. metodologii, standardów czy procedur SCESI), uruchomienia ośrodków regionalnych oraz bieżącego zarządzania siecią.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0212
Opracowanie rezultatu

Administrator