BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu System informatyczny Platforma e-Dialog

Opis rezultatu:

Rezultatem projektu jest internetowy system informatyczny Platforma e-Dialog, który umożliwia usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi w MŚP. System ułatwia procesy oceny pracowników, motywowania, rekrutacji kadr, analizy kwalifikacji i tworzenia ścieżki zawodowej pracowników. Na podstawie danych uzyskanych z Platformy e-Dialog pracodawca może zatrudnić najbardziej odpowiednich kandydatów na dane stanowisko lub skierować obecnych pracowników na konkretne szkolenia, które pozwolą uzupełnić wykryte braki kompetencyjne. System składa się z 4 modułów funkcjonalnych. Panel Administratora Firmy pozwala na wprowadzenie podstawowych informacji o przedsiębiorstwie, określenie jego struktur i jednostek organizacyjnych, a także stanowisk, kompetencji oraz ścieżek karier. Moduł Zarządzanie Personelem zawiera informacje kadrowe o pracownikach i ich profile kompetencyjne. Pracodawca ma możliwość założenia kartotek pracowników, w których gromadzone są niezbędne informacje pozwalające później określać profile kompetencyjne oraz wyniki szkoleń zatrudnionych, ich wykształcenie czy doświadczenie zawodowe. Trzecim elementem systemu jest moduł Zarządzanie Rekrutacją, umożliwiający monitorowanie procesu rekrutacji od momentu utworzenia oferty pracy, przez zatrudnienie pracownika, aż po tworzenie raportów. Baza daje również możliwość porównywania poszczególnych kandydatów, dysponujących umiejętnościami odpowiadającymi danemu profilowi stanowiska. Co więcej, kandydaci mogą sami wprowadzać swoje oferty do systemu. Ostatnim elementem Platformy e-Dialog jest moduł Zarządzanie Szkoleniami - przeznaczony dla przedsiębiorców, pracowników oraz instytucji szkoleniowych - za pośrednictwem którego udostępniane są szerokie informacje na temat ofert edukacyjnych. Umożliwia on prezentację ofert instytucji szkoleniowych. Znajdują się tam również informacje na temat możliwości dofinansowania szkoleń ze źródeł zewnętrznych.


Użytkownicy tego narzędzia informatycznego, wspomagającego zarządzanie kadrami, uzyskują szereg ogólnych informacji na temat zasad zarządzania personelem, które mogą być wykorzystane w firmie. Oprócz systemu informatycznego w skład Platformy e-Dialog wchodzą: Elektroniczny Przewodnik po Systemie, czyli kurs e-learningowy na temat szczegółowej procedury wdrażania rezultatu i standardu publikowania ofert, podstawowy słownik opisów kompetencyjnych, pomoc techniczna oraz moduł doradztwa zawodowego, realizowany przez zaangażowanych w projekt przedstawicieli Urzędów Pracy.


Nakłady związane z wdrożeniem systemu w przedsiębiorstwie zależą od wielkości i struktury firmy. Przedsiębiorstwa i instytucje muszą zapewnić odpowiednie warunki techniczne (stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu). Pracodawcy powinni wyznaczyć osoby odpowiadające za bieżącą obsługę systemu (wprowadzanie danych, eksploatacja). Niezbędne jest również zgromadzenie odpowiednich informacji (dotyczących stanowisk pracy, schematu organizacyjnego, danych pracowników itp.), które następnie zostaną wprowadzone do systemu. Jednak nakłady finansowe i nakłady pracy ponoszone w związku z wdrażaniem Platformy są na tyle niskie, że nie powinny stanowić poważnej bariery dla firm i organizacji.


Dzięki zintegrowaniu Platformy z bazą danych osób poszukujących pracy (Urzędy Pracy, instytucje pośrednictwa) firmy będą mogły pozyskać do współpracy kandydatów z najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami. Narzędzie jest dostępne za pośrednictwem Internetu, więc jego stosowanie nie wymaga dużych nakładów finansowych. System ma niewielkie wymagania techniczne, co oznacza, że do jego obsługi można wykorzystać słabszy sprzęt komputerowy. Prosta i intuicyjna obsługa sprawia, że narzędzie to wyróżnia się szerokim zakresem zastosowania. Dzięki szyfrowaniu danych i stosowaniu zróżnicowanych profili dostępu wszelkie informacje wprowadzone do systemu są w pełni zabezpieczone.


Narzędzie może być z powodzeniem wykorzystywane przez pracowników oraz kadrę zarządzającą Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Beneficjentami Platformy e-Dialog są również firmy szkoleniowe, które w ramach systemu mogą przedstawiać i w łatwy sposób propagować swoją ofertę edukacyjną. Dzięki możliwości wprowadzania danych osób poszukujących pracy (zgodnie z przyjętymi standardami), przeglądania dostępnych ofert czy prowadzenia działalności doradczej Platforma jest pomocnym narzędziem dla Agencji Pośrednictwa Pracy i Urzędów Pracy.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0059
Opracowanie rezultatu

Administrator