BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu System Promocji Elastycznej Pracy

Opis rezultatu:

W ramach Partnerstwa został opracowany nowatorski System Promocji Elastycznej Pracy. Jego głównym elementem jest Wortal Elastycznych Form Zatrudnienia, czyli kompleksowy serwis ułatwiający przedsiębiorcom dostęp do wiedzy na temat Elastycznych Form Zatrudnienia (EFZ). Wortal zawiera ponadto zaawansowane narzędzia, które umożliwiają samodzielne wdrażanie EFZ w przedsiębiorstwach. Został on dostosowany do potrzeb różnych grup odbiorców - przedsiębiorców, pracowników oraz instytucji - dysponujących zróżnicowanym poziomem wiedzy na temat Elastycznych Form Zatrudnienia.


Wortal składa się z kilku elementów. Jednym z nich jest kompleksowy serwis informacyjny na temat Elastycznych Form Zatrudnienia, gdzie użytkownik może znaleźć podstawowe informacje, pomocne pojęcia, charakterystyki stanowisk pracy, przykłady dobrych praktyk, opisy modeli różnych form elastycznej organizacji pracy (m.in.: job sharing, employee sharing, outsourcing, samozatrudnienie, praca tymczasowa), bibliotekę programów szkoleniowych oraz bibliotekę prezentacji i programów konferencyjnych.


W skład Wortalu wchodzi również serwis weryfikacji korzyści i zagrożeń Elastycznych Form Zatrudnienia (dla pracodawcy i pracobiorcy). Obejmuje on Kalkulator Biznesowy EFZ - narzędzie ułatwiające przedsiębiorcy obliczenie kosztów i oszczędności wynikających z zastosowania wybranej elastycznej formy pracy - a także model ewaluacji zarządzania wiedzą oraz sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii ICT. System ten umożliwia ocenę innowacyjności technologicznej przedsiębiorstwa i pozwala na dokonanie niezbędnych usprawnień w zakresie zarządzania.


Częścią Wortalu jest także serwis modeli, narzędzi i aplikacji biznesowych Elastycznych Form Zatrudnienia, pomagający ograniczyć ryzyko i koszty związane z wdrożeniem EFZ. Użytkownicy mogą skorzystać m.in. z: metodologii badań predyspozycji osobowościowych do podejmowania pracy w ramach EFZ; metodyki badań kompetencji zawodowych niezbędnych do wykorzystywania nowoczesnych technologii IT; narzędzi analizy aspektów organizacyjnych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych w zakresie tworzenia i funkcjonowania e-Centrum Telepracy; kompendium wiedzy niezbędnej do wdrażania telepracy (aspekty prawne, organizacyjne, ekonomiczne, techniczne); wzorów umów EFZ i procedur zatrudniania pracowników przy zastosowaniu EFZ; rekomendacji technologicznych, przykładowych regulaminów pracy uwzględniających Elastycznych Form Zatrudnienia oraz wytycznych dotyczących poszukiwania zleceń.


Ostatnim komponentem Wortalu jest Internetowa Aukcja Zleceń EFZ, czyli narzędzie umożliwiające nawiązywanie współpracy pomiędzy elastycznym pracownikiem, (zleceniobiorcą) a elastycznym pracodawcą (zleceniodawcą).


Głównymi odbiorcami rezultatu są przedsiębiorcy z sektora MŚP. Pozostałe grupy docelowe to pracownicy oraz instytucje z otoczenia MŚP (samorządy, urzędy publiczne, sektor edukacyjny, sektor pozarządowy). Korzystanie z Wortalu nie wiąże się z żadnymi nakładami finansowymi.

Rezultat został wypracowany przez Partnerstwa: F0326, F007, F0580, F0591