BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model wspierania Elastycznych Form Zatrudnienia i zasad pracy na odległość dla osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi

Opis rezultatu:

Przygotowany model obejmuje zestaw sprawdzonych, gotowych do wdrożenia rozwiązań (organizacyjnych, prawnych, metodologicznych oraz psychologicznych), ułatwiających wdrażanie elastycznych form i zasad pracy na odległość. Grupą docelową modelu są przede wszystkim beneficjenci opiekujący się osobami zależnymi, m.in. małymi dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku. Może on jednak służyć również wszystkim pracownikom, którzy chcą skorzystać z Elastycznych Form Zatrudnienia. Kolejna grupa, do której skierowany jest model, to pracodawcy wszystkich sektorów rynku pracy (przedsiębiorstwa prywatne, jednostki administracji wszystkich szczebli oraz organizacje pozarządowe). Wdrożenie proponowanego rezultatu lub poszczególnych jego elementów ułatwia beneficjentom kontynuowanie zatrudnienia albo jego podjęcie podczas sprawowania opieki nad osobą zależną.


W skład modelu wchodzi kilka uzupełniających się elementów. Przygotowano wzory umów związanych z EFZ, czyli szablony wykorzystywane do zawarcia stosunku pracy pomiędzy zainteresowanym pracodawcą a rozpoczynającym pracę pracownikiem. Opracowano również rekomendacje zmian uregulowań prawnych ułatwiających stosowanie Elastycznych Form Zatrudnienia. W ramach modelu dostępne są także metodologie (koncepcje, treści, programy) szkoleń promujących Elastyczne Formy Zatrudnienia dla osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi i pracodawców oraz metodologie i narzędzia poradnictwa zawodowego wykorzystywane w tym zakresie. Opracowane metodologie mogą być stosowane przez wszystkie instytucje szkoleniowe, zrzeszenia pracodawców, związki zawodowe oraz inne instytucje rynku pracy. Metodologie poradnictwa zawodowego, towarzyszącego wdrażaniu EFZ (zaprezentowane w formie publikacji specjalistycznej), zawierają podstawy teoretyczne, scenariusze rozmów, narzędzia doradcze, ankiety badawcze i kwestionariusze diagnozujące bariery, trudności i potencjał rozwojowy na stanowisku pracy. Metodologia może być wykorzystana przez doradców zawodowych oraz doradców personalnych. Ważną częścią modelu jest metodologia psychologicznego wspierania osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi. Przygotowano ponadto publikacje na temat elastycznych form pracy, m.in. poradniki dla pracodawców i pracobiorców, które zawierają analizę różnych aspektów wdrażania Elastycznych Form Zatrudnienia oraz przykłady dobrych praktyk w tym zakresie.


Ostatnim elementem modelu jest moduł identyfikacji obszarów gospodarki szczególnie podatnych na zastosowanie EFZ. Dzięki niemu pracownicy oraz pracodawcy mają ułatwiony dostęp do wiedzy na temat branż, stanowisk pracy oraz zawodów, w przypadku których zastosowanie Elastycznych Form Zatrudnienia jest najbardziej efektywne. Dotychczas w praktyce społecznej brakowało kompleksowych opracowań dotyczących tych obszarów gospodarki. Korzystając z opisywanego modelu, pracownik oraz pracodawca mogą łatwo określić, czy w danej branży lub zawodzie możliwe jest uruchomienie efektywnego elastycznego stanowiska pracy.

Rezultat został wypracowany przez Partnerstwa: G0620, G0051, G0107, G0265