BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat

Nazwa rezultatu Rotacja pracy

Opis rezultatu:

Rotacja pracy (job rotation) to narzędzie wspierania rozwoju firm, podnoszenia kwalifikacji i tworzenia nowych miejsc pracy. W ramach realizacji tego modelu miejsca pracowników, którzy są kierowani na szkolenia zawodowe, czasowo zajmują osoby bezrobotne, uprzednio przeszkolone do przejęcia obowiązków. Rezultatem projektu jest metoda rotacji pracy, przetestowana i ujęta w formie praktycznego podręcznika ułatwiającego dalsze wdrożenia tego rozwiązania.


Koncepcja rotacji umożliwia promocję kształcenia ustawicznego, wspieranie inwestycji w zasoby ludzkie oraz tworzenie miejsc pracy. Zastosowanie standardowych instrumentów rynku pracy, jakimi są szkolenia pracowników i bezrobotnych, staże i praktyki zawodowe oraz zastępstwa, w pojedynkę przynosi korzyści swoim ineteresariuszom, jednak ich integracja w jeden program pozwala na osiągnięcie efektu synergii, czyli stworzenia zintegrowanej strategii zatrudnienia, rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Powszechnie mówi się, że rotacja pracy tworzy sytuację, gdzie każda ze stron uczestniczących w projekcie: bezrobotny - pracownik - przedsiębiorca, wygrywa dla siebie to, na czym najbardziej mu zależy, tworząc jednocześnie wartość dodaną wynikającą ze współpracy lokalnych aktorów rynku pracy. Dzięki rotacji pracy firma podnosi jakość usług, pracownicy poprawiają swoją sytuację poprzez podniesienie kwalifikacji, bezrobotny zyskuje szansę na zaprezentowanie się pracodawcy i otrzymanie stałego zatrudnienia, a cały proces odbywa się bez strat i przestojów w działalności firmy.


Mechanizm rotacji pracy jest niezwykle elastyczny, można go dostosowywać do dowolnych potrzeb przedsiębiorstw - ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji bezrobotnych, rozwoju pracowników oraz rozwoju firmy. Istnieje szereg różnych modeli i odmian projektów rotacyjnych. Rotacja pracy może być wykorzystywana we wszystkich branżach gospodarki i wszędzie tam, gdzie zachodzi zależność typu pracodawca-pracownik-bezrobotny.


Aby wprowadzanie systemu rotacji pracy było łatwiejsze, opracowany został podręcznik metodyczny stanowiący kompendium wiedzy teoretycznej, dostępny w formie drukowanej oraz elektronicznej (przez Internet). Jego uzupełnieniem jest raport prezentujący doświadczenia praktyczne z realizacji projektu oraz wskazówki dla instytucji lub organizacji zainteresowanych dalszymi wdrożeniami. Opracowano również materiały promocyjne i akcje informacyjne, które służą propagowaniu omawianej metody.


Koordynatorem działań w ramach rotacji pracy mogą być instytucje szkoleniowe i szkoły zawodowe, związki zawodowe, zrzeszenia branżowe i samorządy gospodarcze, urzędy pracy, organizacje samorządowe, jednostki administracji samorządowej i wreszcie same przedsiębiorstwa. Aby wdrożyć projekt rotacji pracy, konieczne jest stworzenie lokalnej sieci partnerskiej (nawiązanie kontaktu między przedsiębiorcami, instytucją szkoleniową i służbami zatrudnienia) oraz określenie szczegółowych celów projektu. Następnie należy opracować model finansowania (wykorzystanie dotacji UE, pozyskanie środków od państwa lub samorządu, zaangażowanie kapitału przedsiębiorstw). W ramach działań powinna powstać analiza potrzeb edukacyjnych w firmach, na podstawie której opracowywany będzie plan szkoleń pracowników. Należy także przygotować specjalne szkolenia i staże dla bezrobotnych, którzy zastąpią pracowników na stanowiskach pracy. Część bezrobotnych po zakończeniu projektu otrzyma stałe zatrudnienie. Informacje na temat pozostałych zostaną włączone do bazy danych, tzw. banku pracy. Koszty wdrożenia projektu rotacji pracy obejmują szkolenia pracowników i bezrobotnych oraz - w mniejszym stopniu - działania związane z koordynacją całego procesu. Instytucje wdrażające mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych. Szczegółowy plan finansowania wdrożenia i jego poszczególnych etapów zależy od specyfiki konkretnego projektu. Ogólne wskazówki na ten temat znajdują się w podręczniku metodycznym. Instytucje, które chcą zastosować system rotacji pracy, przy wdrażaniu projektu oraz w trakcie jego trwania mogą korzystać z pomocy konsultantów ds. rotacji pracy. Cały proces realizacji - od fazy przygotowawczej do zakończenia - trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.

 


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0642
Opracowanie rezultatu

Administrator