BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat

Nazwa rezultatu Pakiet narzędzi wspierających samodzielne i niezależne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym

Opis rezultatu:

Wdrożenie rezultatu umożliwia zwiększenie aktywności zawodowej osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz zwiększenie zatrudnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych. Pakiet narzędzi wspierających osoby niepełnosprawne umożliwia ich samodzielne i niezależne funkcjonowanie w życiu społeczno-zawodowym. Podstawowymi grupami, do których kierowany jest rezultat, są osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, osoby z dysfunkcją wzroku, opiekunowie osób niepełnosprawnych (najczęściej członkowie rodziny), a także osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (bezrobotne, zagrożone bezrobociem), które mogą być zatrudnione na stanowisku asystenta osobistego.


W skład rezultatu wchodzi model usług asystenta osobistego, zawierający m.in. profil osobowościowy, zakres usług świadczonych przez asystenta, sugestie dotyczące rekrutacji oraz szkoleń asystenta, a także publikację poświęconą rozwiązaniom prawnym dotyczącym instytucji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w innych krajach. Dzięki usługom asystenckim osoba niepełnosprawna może bez pomocy swojego opiekuna (który ma szansę podjąć zatrudnienie) wykonać wiele czynności życia codziennego, w tym także podjąć pracę. Usługi asystenckie stwarzają szansę zatrudnienia nie tylko dla niepełnosprawnych beneficjentów, ale i dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. Drugim elementem rezultatu są usługi transportowe, które stanowią niezbędną część aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową. Kolejnym składnikiem rezultatu jest model opieki i rehabilitacji medycznej niepełnosprawnych, obejmujący program terapeutyczny osób ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi (z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu specjalistycznego) i zastosowaniem elementów sztuk walki w rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku. Ostatnią częścią wypracowanego rezultatu jest moduł aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych dyskryminowanych na rynku pracy, zawierający opis narzędzi oraz sposobu ich wdrażania. W skład modułu wchodzą kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe i interpersonalne, terapia, pośrednictwo w podjęciu zatrudnienia w formie telepracy lub w charakterze asystentów osobistych dla podopiecznych.


Rezultat może być zastosowany przez wszystkie instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Samorządy terytorialne mogą wdrażać rezultat we własnym zakresie lub zlecać jego wdrożenie organizacjom pozarządowym. Poszczególne elementy rezultatu mogą być, w zależności od potrzeb, stosowane kompleksowo lub pojedynczo. Wdrożenie usług asystenta osobistego wymaga wprowadzenia tej instytucji do rozwiązań prawnych. Instytucje stosujące pakiet narzędzi powinny uwzględnić nakłady na zatrudnienie asystentów (częściowo refundowane przez podopiecznego po wejściu na rynek pracy), koszty przeprowadzenia warsztatów zwiększających kompetencje społeczne opiekunów osób niepełnosprawnych i koszty organizacji usług transportowych (dostosowany pojazd). Opieka i rehabilitacja medyczna wymaga zatrudnienia fizjoterapeutów i lekarzy specjalistów (konsultacje) oraz organizacji zaplecza do prowadzenia odpowiednich zabiegów.