BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat

Nazwa rezultatu System Wspierania Elastycznych Form Zatrudnienia

Opis rezultatu:

W ramach Partnerstwa ElaStan - Promocja elastycznych stanowisk pracy i ochrona kapitału intelektualnego firm został opracowany System Wspierania Elastycznych Form Zatrudnienia (SWEFZ) dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz instytucji rynku pracy, zawierający kompletny pakiet wiedzy w zakresie EFZ, katalog rozwiązań prawnych stosowanych w Polsce i w innych krajach oraz  katalog najlepszych praktycznych rozwiązań.


System Wspierania Elastycznych Form Zatrudnienia to spójny zbiór rozwiązań technicznych (informatycznych), organizacyjnych, formalno-prawnych (w tym wzorcowe procedury współdziałania podmiotów zainteresowanych EFZ - Elastycznymi Formami Zatrudnienia), edukacyjnych (wzorcowe szkolenia) oraz informacyjnych (wzorcowy sposób propagowania rozwiązań - na forum krajowym oraz międzynarodowym), którego efekty dostępne są na stronie www.elastan.pl.


Głównym zadaniam systemu Wspierania Elastycznych Form Zatrudnienia było wypracowanie nowych sposobów rozwiązywania problemów na rynku pracy oraz uświadomienie pracodawcom, że kapitał intelektualny ich firm „unoszony" jest przez pracowników odchodzących z firmy oraz wskazanie efektywnych metod ochrony tego kapitału. Kolejnym priorytetem było umożliwienie dostępu do większej liczby miejsc pracy oraz przeciwdziałanie dyskryminacji różnych grup zawodowych na rynku pracy.


Partnerstwo zrealizowało takie zadania jak stworzenie i przetestowanie narzędzi zwiększających elastyczność na rynku pracy, dzięki którym pracodawcy mieli możliwość dostosowania swoich firm do zmian związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, dzięki czemu wzrośnie ich konkurencyjność. Pracownicy, natomiast, mieli czas na przystosowanie się do nowych form zatrudnienia, gdzie umowa o pracę będzie tylko jedną z wielu możliwości. Sukcesem Projektu jest skuteczne wdrożenie tych narzędzi na terenie woj. mazowieckiego, w trzech pilotażowych regionach: radomskim, garwolińskim i pułtuskim.


Projekt ElaStan umożliwił bezpośrednie przetestowanie nowych na polskim rynku, chociaż szeroko stosowanych już w krajach Europy Zachodniej, elastycznych form organizacji pracy, takich jak:

  • E-Centra Telepracy;
  • Platforma INTAUZ - Internetowa Aukcja Zleceń;
  • PAKIETY ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA.


Przygotowane zostały trzy pakiety informacyjne na temat EFZ dla firm, pracowników oraz instytucji rynku pracy:

  • Elastyczna Firma;
  • Elastyczny Pracownik;
  • Elastyczny Rynek Pracy.


System Wspierania Elastycznych Form Zatrudnienia spełnia kryterium innowacyjności. Bardzo pozytywnie wpływa na rozwój rynku pracy w naszym otoczeniu oraz daje możliwość stałej modyfikacji i dopasowania do aktualnych potrzeb. Na system składają się rozwiązania, które w perspektywie są długotrwałe i możliwe do wdrożenia w innych regionach kraju.

 


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0580
Opracowanie rezultatu

Administrator