DOKUMENTY | DOKUMENTY PRAWNE


Dokumenty prawne

Zarządzenie Nr 20 Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program operacyjny Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, na lata 2004-2006.

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003.

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 363/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej.

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r.w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia.

 
1 2 3