PUBLIKACJE | BIULETYN


BIULETYN

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 4 2008

IllustrationBiuletyn Informacyjny EQUAL, nr 4 2008

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 3 2008

Illustration

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 2 2008

Illustration

Innowacyjność & Mainstreaming (nr 1/Kwiecień 2008)

IllustrationNiniejszy biuletyn poświęcony jest innowacyjności działań w programach i projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Doświadczenia Partnerstw realizujących projekty Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL wskazują na to, że nie tylko rezultaty tych działań mogą mieć innowacyjny charakter. Innowacyjność może przejawiać się również w podejściu do konstruowania Partnerstwa. W niniejszym biuletynie zaprezentowano rezultaty trzech projektów EQUAL: „Euroster”, „ElaStan” i „Modelowy system przystosowania kadr przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce”. Ponadto można tu znaleźć informacje na temat społeczności praktyków „Innowacyjność i mainstreaming”, powstałej po to, aby umożliwić wymianę wiedzy o narzędziach i metodach wspierania innowacyjności wypracowanych w różnych krajach Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

1 2 3 4

RAPORTY

RAPORT EWALUACYJNY Wdrażanie metodyki zarządzania cyklem projektu przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju w Działaniu 2 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce.

W raporcie przedstawiono zakres zastosowania narzędzi, technik i metod zarządzania projektami realizowanymi w ramach Działania 2 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce. Szczególny nacisk położony jest na stosowanie przez Partnerstwa metodyki zarządzania cyklem projektu (ang. Project Cycle Management - PCM) oraz technik i narzędzi powiązanych z tym podejściem.

RAPORT EWALUACYJNY Rozwój wdrażania metodyki zarządzania cyklem projektu przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju w trakcie realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce.

W raporcie przedstawiono rozwój stosowania narzędzi i technik metodyki zarządzania cyklem projektu (Project Cycle Management - PCM) podczas realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce. Skupiono się na porównaniu zmian występujących między etapem planowania projektu a etapem jego wdrażania w zakresie stosowania metodyki PCM i jej poszczególnych narzędzi, a także zmian postrzegania przez organizacje realizujące projekty w ramach PIW EQUAL przydatności tej metodyki i jej narzędzi.

Zobacz wszystkie