PUBLIKACJE | RAPORTY


RAPORTY

RAPORT EWALUACYJNY Wdrażanie metodyki zarządzania cyklem projektu przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju w Działaniu 2 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce.

W raporcie przedstawiono zakres zastosowania narzędzi, technik i metod zarządzania projektami realizowanymi w ramach Działania 2 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce. Szczególny nacisk położony jest na stosowanie przez Partnerstwa metodyki zarządzania cyklem projektu (ang. Project Cycle Management - PCM) oraz technik i narzędzi powiązanych z tym podejściem.

RAPORT EWALUACYJNY Rozwój wdrażania metodyki zarządzania cyklem projektu przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju w trakcie realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce.

W raporcie przedstawiono rozwój stosowania narzędzi i technik metodyki zarządzania cyklem projektu (Project Cycle Management - PCM) podczas realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce. Skupiono się na porównaniu zmian występujących między etapem planowania projektu a etapem jego wdrażania w zakresie stosowania metodyki PCM i jej poszczególnych narzędzi, a także zmian postrzegania przez organizacje realizujące projekty w ramach PIW EQUAL przydatności tej metodyki i jej narzędzi.

Raport z przeprowadzonego badania potrzeb szkoleniowych partnerstw na rzecz rozwoju.

Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego "Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006". (1 RAPORT ROCZNY)

1 2

PUBLIKACJE

Illustration

EQUAL-przewodnik współpracy ponadnarodowej (2004-2008)

Illustration

Informator o rezultatach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Informator zawiera informacje na temat rezultatów i produktów powstałych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, a także Partnerstw na rzecz Rozwoju, które wypracowały rezultaty. Informator opatrzony został połączonym indeksem Partnerstw i rezultatów, który powinien ułatwić użytkownikom posługiwanie się publikacją. UWAGA: W opisie rezultatu "Model Inkubatora Gospodarki Społecznej" (s. 35 Informatora) zabrakło informacji o tym, że na etapie Działania 3 PIW EQUAL rezultat upowszechniany był przez Partnerstwo "Promocja Ekonomii Społecznej - PROMES", w którym uczestniczyły: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Z Chorzowa, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy i Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa" z Wrocławia. Przy opisie rezultatu zamieszczono produkty stworzone przez podmioty uczestniczące w Partnerstwie PROMES. Organizacje tworzące Partnerstwo PROMES serdecznie przepraszamy za pominięcie tej informacji.

Zobacz wszystkie