PUBLIKACJE | PUBLIKACJE


PUBLIKACJE

Recepta na zmianę (Katalog dobrych praktyk).

IllustrationW niniejszej publikacji znaleźć można opisy modelowych rozwiązań sprzyjających godzeniu życia rodzinnego i zawodowego poprzez wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, ułatwianie podnoszenia kwalifikacji oraz promowanie elastycznych form zatrudnienia. Wiele Partnerstw utworzonych w ramach tematu G opracowało metodologie (koncepcje, treści i programy) szkoleń dla pracowników i pracodawców. Systemy szkoleniowe przygotowujące beneficjentów do pracy w systemie „na odległość” niejednokrotnie stały się czynnikiem prowadzącym do ich pełnej integracji z rynkiem pracy. Opisane dobre praktyki nie odnoszą się jedynie do założeń tematu G, ale dotyczą wielu innych nowatorskich rozwiązań, które mogą zostać wykorzystane przez projektodawców w nowym okresie programowania oraz być replikowane w odniesieniu do różnych grup docelowych przez inne niż dotychczas instytucje lub organizacje bądź w innych regionach czy sektorach gospodarki. Mamy nadzieję, że przedstawiony materiał pozwoli Państwu na wdrożenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań, dotyczących m.in. zapobiegania dyskryminacji i nierówności na rynku pracy oraz wspierania osób bezrobotnych.

Nie jesteś sam - Metody towarzyszenia beneficjentom w projektach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. (Katalog dobrych praktyk)

IllustrationZapraszamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną w ramach prac Grupy Roboczej Krajowej Sieci Tematycznej A i I, w której analizowane są systemy wsparcia beneficjentów. Partnerstwa opracowały dwa modele pracy z osobami mającymi trudności z integracją. Pierwszy polega na indywidualnym podejściu do beneficjenta przez jedną, przygotowaną osobę; drugi opiera się na indywidualnym wsparciu, świadczonym na danym etapie przez kolejne, wyspecjalizowane w danym zagadnieniu instytucje. W publikacji opisano oba systemy wsparcia - ich pozytywne strony i zagrożenia wynikające z wdrożenia, a także sukcesy Partnerstw pracujących z beneficjentami.

Animatorzy, akompaniatorzy, partnerstwa, firmy i ... (Katalog dobrych praktyk)

IllustrationDobre praktyki przedstawione w publikacji – mimo że związane z obszarem gospodarki (ekonomii) społecznej i z poświęconym jej Tematem D programu EQUAL – są różnorodne pod względem szczegółowości opisów. Różne jest ich powiązanie z przedsiębiorczością społeczną – niekiedy bezpośrednie, niekiedy bardziej ogólne, dotyczące np. metod pracy z beneficjentami. Mogą jednak stać się źródłem inspiracji dla osób i instytucji, które chciałyby wykorzystać je w swoich organizacjach czy projektach.

Katalog dobrych praktyk Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

IllustrationNiniejsza publikacja stanowi zbiór dobrych praktyk wypracowanych w ramach projektów Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Wśród nich znajdują się modelowe programy, metodologie szkoleń, nowatorskie narzędzia informatyczne, kompleksowe opracowania promujące elastyczne formy pracy, zasady funkcjonowania ośrodków wykonywania telepracy, innowacyjne rozwiązania wspomagające adaptacyjność pracowników i pracodawców na rynku pracy, czy rozwiązania dla różnych grup wykluczonych społecznie. Dużą część stanowią projekty dotyczące osób niepełnosprawnych.

1 2 3 4 5 6

BIULETYN

Illustration

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 4 2008

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 4 2008

Illustration

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 3 2008

Zobacz wszystkie