PUBLIKACJE | RAPORTY


RAPORTY

Uwagi końcowe Komitetu ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet: Polska.

Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego "Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006" - 1 RAPORT CZĄSTKOWY.

Raport końcowy z badania pt. 'Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce'.

1 2

PUBLIKACJE

Illustration

EQUAL-przewodnik współpracy ponadnarodowej (2004-2008)

Illustration

Informator o rezultatach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Informator zawiera informacje na temat rezultatów i produktów powstałych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, a także Partnerstw na rzecz Rozwoju, które wypracowały rezultaty. Informator opatrzony został połączonym indeksem Partnerstw i rezultatów, który powinien ułatwić użytkownikom posługiwanie się publikacją. UWAGA: W opisie rezultatu "Model Inkubatora Gospodarki Społecznej" (s. 35 Informatora) zabrakło informacji o tym, że na etapie Działania 3 PIW EQUAL rezultat upowszechniany był przez Partnerstwo "Promocja Ekonomii Społecznej - PROMES", w którym uczestniczyły: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Z Chorzowa, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy i Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa" z Wrocławia. Przy opisie rezultatu zamieszczono produkty stworzone przez podmioty uczestniczące w Partnerstwie PROMES. Organizacje tworzące Partnerstwo PROMES serdecznie przepraszamy za pominięcie tej informacji.

Zobacz wszystkie