Sourcebook on Sound Planning of ESF programmes ("Podręcznik zarządzania cyklem projektu w programach EFS")

IllustrationSourcebook on Sound Planning of ESF programmes ("Podręcznik zarządzania cyklem projektu w programach EFS") wydany przez Komisję Europejską obejmuje cztery główne zagadnienia: - strategiczne podejście i spójność - zaangażowanie partnerów - planowanie projektu - monitoring i ewaluacja Podręcznik opisuje zasady PCM w odniesieniu do realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podręcznik jest dostępny w wersji angielskiej.

Zarządzanie Cyklem Projektu - Przewodnik metodyczny.

IllustrationPrzewodnik przeznaczony jest dla organizacji realizujących projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim przykłady najlepszych praktyk dotyczących istotnych aspektów zarządzania projektami. Opisy zalecanych technik zostały uzupełnione wykresami oraz ilustracjami.

RAPORT EWALUACYJNY Wdrażanie metodyki zarządzania cyklem projektu przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju w Działaniu 2 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce.

IllustrationW raporcie przedstawiono zakres zastosowania narzędzi, technik i metod zarządzania projektami realizowanymi w ramach Działania 2 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce. Szczególny nacisk położony jest na stosowanie przez Partnerstwa metodyki zarządzania cyklem projektu (ang. Project Cycle Management - PCM) oraz technik i narzędzi powiązanych z tym podejściem.

RAPORT EWALUACYJNY Rozwój wdrażania metodyki zarządzania cyklem projektu przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju w trakcie realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce.

IllustrationW raporcie przedstawiono rozwój stosowania narzędzi i technik metodyki zarządzania cyklem projektu (Project Cycle Management - PCM) podczas realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce. Skupiono się na porównaniu zmian występujących między etapem planowania projektu a etapem jego wdrażania w zakresie stosowania metodyki PCM i jej poszczególnych narzędzi, a także zmian postrzegania przez organizacje realizujące projekty w ramach PIW EQUAL przydatności tej metodyki i jej narzędzi.

1 2 3