Raport "Skuteczne zarządzanie programami i projektami nowej perspektywy Europejskiego Funduszu Społecznego 2007–2013”

IllustrationW ramach projektu 1 czerwca 2007 r. w Warszawie odbyła się europejska konferencja zatytułowana „Skuteczne zarządzanie programami i projektami nowej perspektywy Europejskiego Funduszu Społecznego 2007–2013”. Głównym jej celem było z jednej strony stworzenie okazji do podzielenia się refleksjami na temat dotychczasowych praktyk zarządzania programami i projektami finansowanymi ze środków EFS, z drugiej zaś opracowanie – we wspólnym gronie decydentów, przedstawicieli instytucji wdrażających i projektodawców – wytycznych służących zwiększeniu skuteczności i efektywności zarządzania przedsięwzięciami, które będą realizowane w nowym okresie programowania EFS.

Zarządzanie cyklem projektu - podręcznik.

IllustrationPodręcznik zawiera informacje na temat skutecznej metody tworzenia projektów, poczynając od definiowania problemów, określania celów i rezultatów, planowania działań, aż po budowanie harmonogramu i budżetu. Metoda ta ma charakter uniwersalny, co znaczy, że może być stosowana zarówno przy tworzeniu projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, jak i inicjatyw o charakterze inwestycyjnym.

1 2 3