KRAJOWE SIECI TEMATYCZNEADFGI


Badania/raporty

TYTUŁ:
Raport „KOMPROMIS NA RYNKU PRACY - INNOWACYJNY MODEL AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET"


AUTOR:
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju realizujące projekt „Kompromis na rynku pracy - innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet", reprezentowane przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

ROK: 2005

KRÓTKI OPIS:
Raport badawczy „Kompromis na rynku pracy - innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet" stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju na grupie potencjalnych beneficjentów ostatecznych projektu, tj. kobietach przebywających na urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz kobietach, które powróciły do pracy po okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Badaniem objęto także małopolskich pracodawców. Celem badania była identyfikacja luki interesów występującej pomiędzy oczekiwaniami pracodawców a potrzebami kobiet na rynku pracy.

 

TYTUŁ:
PRACOWAĆ PODCZAS URLOPU WYCHOWAWCZEGO. WYNIKI BADANIA REGIONALNEGO NT.: RODZIC-PRACOWNIK - ROZWÓJ ZAWODOWY RODZICÓW PODCZAS URLOPU WYCHOWAWCZEGO.

AUTOR:
Zakład Badań Ekonomicznych i Społecznych, Główny Instytut Górnictwa, Katowice

ROK: 2006

KRÓTKI OPIS:
Główny problem badawczy: Jak postrzegany i rozwiązywany jest problem pracy zawodowej osób przebywających na urlopie wychowawczym - przez nich samych, ich partnerów oraz pracodawców? Odpowiedzi na sformułowany i przedstawiony w badaniu problem badawczy - uzyskane w ramach badań ankietowych - miały w założeniu dostarczyć rzetelnych i bogatych informacji o sytuacji zawodowej przebywających na urlopie wychowawczym, a ponadto wyjaśnić uwarunkowania stwierdzonej sytuacji. Jak dotąd, zagadnienia dotyczące sytuacji zawodowej osób przebywających na urlopach wychowawczych nie były przedmiotem badań i analiz naukowych. Nie wiadomo było, czy przebywający na urlopach wychowawczych są zainteresowani pracą zawodową w elastycznych jej formach, nie wiadomo było nic na temat uwarunkowań podejmowanych przez nich decyzji w tym zakresie. Brak też było wiarygodnych danych dotyczących stosunku pracodawców wobec stosowania elastycznych form pracy w odniesieniu do przebywających na urlopie wychowawczym. Wyznaczone cele badań - wynikające z treści sformułowanego problemu badawczego - mają charakter zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny. Przyjęte cele oraz zakres gromadzonych informacji wyznaczyły następujące grupy objęte badaniami: a) pracodawcy, b) osoby przebywające na urlopie wychowawczym (bierne zawodowo), c) osoby przebywające na urlopie wychowawczym (aktywne zawodowo), oraz d) partnerzy osób przebywających na urlopie wychowawczym. Należy wspomnieć także, że Projekt przewidywał zawężenie obszaru badań do województwa dolnośląskiego.

 

TYTUŁ:
POGŁĘBIONA KWERENDA DO PROJEKTU „RODZIC-PRACOWNIK - ROZWÓJ ZAWODOWY RODZICÓW PODCZAS URLOPU WYCHOWAWCZEGO"


AUTOR:
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.

ROK: 2006

KRÓTKI OPIS:
Pogłębiona kwerenda do projektu „Rodzic-Pracownik - Rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego" miała na celu rozpoznanie wypracowanych w innych krajach elastycznych form i zasad pracy na odległość, umożliwiających osobom chcącym korzystać z urlopu wychowawczego na pozostawanie aktywnym zawodowo i utrzymywanie kontaktów z pracodawcą i firmą. W kwerendzie wykorzystano następujące materiały i źródła informacji:

  • strony internetowe instytucji i urzędów europejskich
  • dane i publikacje krajowych urzędów statystycznych
  • strony rządowe państw
  • doniesienia, opinie i badania prowadzone przez organizacje kobiece
  • strony internetowe wielu firm prywatnych i państwowych z Unii Europejskiej
  • 6/ wyniki badań naukowych i publikacje demografów i socjologów

 

TYTUŁ:
EMPLOYERS' ATTITUDES TO POLICIES OF EQUAL OPPORTUNITIES FOR WOMEN AND MEN

AUTOR:
Praca zbiorowa: H. Veliąková, K. Pawlica, J. Moravcová, K. Machovcová, L. Pavilková, M. Kroupová

ROK: 2006

KRÓTKI OPIS:
Raport przygotowany w ramach czeskiego projektu Fifty-Fifty: Equal Opportunities for Women and Men (CZ-78), wykorzystany jako Text Book podczas warsztatów ponadnarodowych w Pradze w listopadzie 2006 (w ramach TCA ‘EWA').Zawiera teoretyczne i praktyczne materiały (teorie, wytyczne, analizy, wyniki badań, dane statystyczne, praktyczne wskazówki, konkretne dokładnie opracowane przykłady) dotyczące wdrażania polityki równych możliwości (i zarządzania różnorodnością) w kulturę organizacyjną przedsiębiorstw.

 

 

.