KRAJOWE SIECI TEMATYCZNEADFGI


Zadania dla KST na lata 2007-2008

1. Wypracowanie nowego podziału KST według: grup docelowych lub wspólnych obszarów problemowych ze względu na zawartość rezultatów. Zgodnie z opinią wielu członków KST wydaje się wskazane odejście od podziału tematycznego, który obowiązywał w KST w pierwszym okresie ich funkcjonowania, podczas identyfikowania, analizy, oceny i rekomendowania rezultatów do Działania 3.

 • przygotowanie koncepcji podziału KST na zespoły problemowe tak, by ich nowa struktura pozwalała na swobodne przemieszczanie się PRR pomiędzy różnymi zespołami tematycznymi
 • omówienie propozycji podziału KST na zespoły problemowe z przewodniczącymi KST A, D, F, G, I,
 • skonsultowanie propozycji podziału KST na zespoły problemowe z członkami KST (dyskusja w ramach pierwszych obrad plenarnych KST w 2007),
 • powołanie dodatkowych przewodniczących i sekretarzy dla zespołów problemowych KST.


2. Zaktualizowanie i uzupełnienie strategii tematycznych dla zespołów problemowych KST o zadania związane z monitorowaniem i analizą procesu tworzenia rezultatów w poszczególnych PRR, identyfikacją „dobrych praktyk" oraz wypracowaniem wspólnych metod i form mainstreamingu.

 • praca w zespołach tematycznych KST nad aktualizacją i uzupełnieniem strategii tematycznych,
 • przyjęcie strategii tematycznych przez członków zespołów problemowych KST,
 • opracowanie planów działania na lata 2007-2008 dla zespołów problemowych KST przez Przewodniczących i Sekretarzy zgodnie z celami określonymi w strategiach tematycznych,
 • uwzględnienie w programie działania zespołów problemowych KST spotkań na poziomie regionalnym oraz w siedzibach PRR.


3. Opracowanie działań na poziomie Sekretariatu KST/ KSW/ IZ ułatwiających zespołom problemowym KST wykonywanie zadań z zakresu mainstreamingu.

 • ułatwianie kontaktów z decydentami (zapraszanie na posiedzenia zespołów problemowych KST polityków, ministerialnych urzędników wysokiego szczebla, członków Komisji Trójstronnej, partnerów społecznych itp.)
 • organizowanie seminariów tematycznych z udziałem krajowych i zagranicznych ekspertów. Niektóre tematy zgłaszane przez PRR: przejście z EQUAL do nowego 1
 • okresu programowania; wykorzystanie „dobrych praktyk" z EQUAL w Kapitale Ludzkim 2007-2013; jak pracować w grupach partnerskich (warsztaty); zasady i stosowanie empowerment w projektach; równość szans i równość płci w nowym okresie programowania,
 • prowadzenie forów dyskusyjnych dla poszczególnych grup problemowych,
 • prowadzenie kalendarza wydarzeń mainstreamingowych.


Założenia ogólne dla planu pracy KST


Plan pracy zakłada podział działań na 3 rodzaje (poziomy), w zależności od charakteru uczestników poszczególnych typów działań.


Poziom 1: Działania horyzontalne (przekrojowe, dla wszystkich PRR, wszystkich KST i wszystkich ekspertów)


Poziom 2: Działania KST (rozumianych jako KST wg nowego podziału tematycznego)


Poziom 3: Działania grup tematycznych w ramach KST (działania grup tematycznych mogą być z powodzeniem podejmowane na poziomie całych KST, jednak decyzję w tej sprawie należy zostawić członkom danej KST)


Plan pracy dla poszczególnych poziomów


Działania horyzontalne:

 • wypracowanie i uzgodnienie nowego podziału i składu KST;
 • organizacja spotkań / konferencji / seminariów:

- organizacja posiedzeń Sieci w regionach i siedzibach projektów;

- mainstreaming horyzontalny,

 • identyfikacja dobrych praktyk;
 • ogłoszenie konkursu na dobre praktyki;
 • organizacja szkoleń zgodnie z zapotrzebowaniem członków Sieci;
 • zlecanie lub/i przygotowywanie ekspertyz;
 • podejmowanie wspólnych inicjatyw legislacyjnych.


Działania KST:

 • organizacja posiedzeń plenarnych KST (w tym posiedzenia inauguracyjnego i końcowego) oraz organizacja posiedzeń plenarno-grupowych (np. 1 dzień spotkanie plenarne całej KST, drugi dzień posiedzenia w podgrupach), a w ramach tych spotkań:


- aktualizacja strategii tematycznej i jej uzupełnienie o zadania związane z monitorowaniem i analizą procesu tworzenia rezultatów w poszczególnych PRR, identyfikacją dobrych praktyk oraz wypracowaniem wspólnych metod i form mainstreamingu;


- powołanie grup tematycznych, ustalenie i zatwierdzenie ich składu;

 • prowadzenie i aktualizacja strony www danej KST;
 • prowadzenie i aktualizacja bazy danych istotnych wydarzeń, prowadzonej na www dla każdej KST;
 • redakcja i publikacja biuletynów KST.


Działania grup roboczych:

 • organizacja posiedzeń plenarnych grup roboczych;
 • organizacja posiedzeń grupowo - plenarnych (np. 1 dzień spotkanie plenarne całej KST, drugi dzień posiedzenia w podgrupach);
 • organizacja spotkań i posiedzeń tematycznych z udziałem ekspertów krajowych (zewnętrznych w stosunku do grupy roboczej), polityków, ekspertów zagranicznych itp;
 • organizacja wizyt studyjnych w PRR;
 • zlecanie przeprowadzania ekspertyz i badań podmiotom i ekspertom zewnętrznym;
 • opracowywanie artykułów do biuletynów KST;
 • opracowywanie propozycji rozwiązań prawnych w danym obszarze tematycznym.


Działania informacyjne

Działania usprawniające przepływ informacji będą podejmowane głównie w odniesieniu do działań horyzontalnych prowadzonych w ramach KST (zgodnie z podziałem wyżej zaproponowanym):

 • prowadzenie jednej, wspólnej dla wszystkich KST bazy adresowej PRR, ekspertów i sekretarzy;
 • wysyłanie, przy okazji organizacji każdego wydarzenia horyzontalnego, programu, materiałów, prezentacji, publikacji, listy adresowej uczestników, do wszystkich osób znajdujących się we wspólnej bazie KST, niezależnie od tego czy dana osoba uczestniczyła w danym wydarzeniu, czy też nie;
 • utworzenie i aktualizacja miejsca wydzielonego dla działań horyzontalnych na www dla KST;
 • prowadzenie (dla poziomu każdej KST) ewidencji udziału PRR danego PRR w wydarzeniach horyzontalnych.


Podjęcie powyższych działań zagwarantuje PRR możliwość wyboru i udział w najbardziej interesujących, dla danego PRR, wydarzeniach. Sekretarze będą występować jako osoby promujące i zachęcające PRR do udziału w działaniach horyzontalnych. Przepływ informacji będzie zapewniony dzięki wspólnej bazie adresowej i wspólnemu, wydzielonemu miejscu na stronach www.