KRAJOWE SIECI TEMATYCZNEADFGI


Sekretariat KST

Funkcję Sekretariatu KST dla Wszystkich Krajowych Sieci Tematycznych pełni Krajowa Struktura Wsparcia PIW EQUAL. Do zadań Sekretariatu KST należy organizacja oraz zarządzanie pracami Sieci Tematycznych na poziomie krajowym. Za koordynację całości prac Sekretariatu KST odpowiada Koordynator. W celu usprawnienia funkcjonowania Sekretariatu KSW powołuje także Sekretarza KST dla każdej Sieci Tematycznej. Do głównych zadań Sekretariatu KST należy:

 • rekomendowanie składu poszczególnych KST Instytucji Zarządzającej EQUAL;
 • opracowanie regulaminu i harmonogramów pracy KST;
 • przygotowanie oraz dostarczenie materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do oceny lub zatwierdzenia przez KST;
 • pozyskiwanie do prac w ramach KST ekspertów, osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki, przedstawicieli projektodawców z innych programów oraz przedstawicieli instytucji/organizacji mogących wnieść znaczący wkład w wzmacnianie rezultatów EQUAL i włączanie ich w główny nurt polityki i praktyki;
 • wspieranie KST w analizie projektów EQUAL w celu zidentyfikowania obszarów priorytetowych w ramach danego Tematu;
 • wspieranie PR w tworzeniu grup Partnerstw działających we wspólnym obszarze tematycznym;
 • wspieranie Przewodniczącego KST w koordynowaniu prac nad utworzeniem i aktualizacją strategii tematycznych;
 • współpraca z Komisją Europejską oraz udział w upowszechnianiu i włączaniu rezultatów EQUAL do głównego nurtu polityki na poziomie europejskim;
 • przygotowanie i obsługa posiedzeń Krajowych Sieci Tematycznych, w tym:


- zawiadamianie IZ o miejscu i terminie posiedzeń,
- zawiadamianie członków KST o miejscu i terminie posiedzeń,
- zapewnienie tłumaczenia niezbędnych materiałów i dokumentów na potrzeby KST,
- uczestniczenie w posiedzeniach KST,
- zlecanie wykonania dodatkowych analiz, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań KST,
- wykonywanie innych zadań, wynikających z bieżących prac KST, zleconych przez KST lub Przewodniczącego KST.

 • udostępnianie członkom KST informacji dotyczących rezultatów wypracowywanych przez Partnerstwa (m.in. poprzez organizację wizyt członków KST w PR celem zidentyfikowania najlepszych praktyk, organizowanie prezentacji rezultatów prac PR podczas spotkań KST);
 • uczestnictwo w promowaniu rezultatów wypracowanych przez PR, umożliwienie członkom KST udziału w wydarzeniach lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich celem promowania rezultatów EQUAL, w tym:


- ustalanie zakresu informacji zamieszczanych na stronie internetowej KSW, w części dotyczącej KST,
- prowadzenie forum internetowego KST,;
- planowanie i gromadzenie materiałów do kwartalnego biuletynu informacyjnego EQUAL.
zapewnienie przepływu informacji pomiędzy KST, KST i KSW oraz IZ EQUAL;

 • udział w pracach Grupy Strategicznej, w tym:


- udział w spotkaniach Grupy Strategicznej,
- wspieranie IZ EQUAL w przygotowaniu materiałów na potrzeby Grupy Strategicznej EQUAL oraz w opracowywaniu wytycznych na podstawie zidentyfikowanych przez Grupę Strategiczną potrzeb innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki zatrudnienia i integracji społecznej. 

 • monitorowanie prac KST, w tym:


- sporządzanie protokołów z posiedzeń KST,
- przygotowywanie informacji z działania KST uwzględnianych w sprawozdaniach okresowych i końcowych z realizacji Tematu,
- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z pracami KST, w szczególności protokołów z posiedzeń oraz dokumentacji związanej z walidacją rezultatów.