KRAJOWE SIECI TEMATYCZNEADFGI


Rola i zadania sieci

Rola sieci 

Krajowe Sieci Tematyczne (KST) zostały powołane dla każdego z Tematów realizowanych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006. Schemat działania KST w Polsce składa się z 5 sieci tematycznych (dla każdego zrealizowanych Tematów - A, D, F, G i I) z uwzględnieniem w strukturze każdej z sieci problematyki równości płci (ang. gender mainstreaming) i aspektu regionalnego.  

Zadania KST

Do podstawowych zadań KST należy:

  • analiza projektów realizowanych w ramach IW EQUAL w celu określenia obszarów priorytetowych i zakresu Działania 3 dla każdego z Tematów,
  • opracowanie i aktualizacja strategii włączania rezultatów EQUAL do głównego nurtu polityki w oparciu o cele EQUAL oraz wytyczne krajowej polityki rynku pracy i integracji społecznej dla każdego z Tematów,
  • analiza testowanych rozwiązań i osiągniętych rezultatów w ramach projektów realizowanych przez Partnerstwa oraz walidacja tych rezultatów,
  • rekomendowanie projektów poszczególnych Partnerstw na rzecz Rozwoju lub grupy Partnerstw do Działania 3,
  • wypracowanie formy efektywnego dialogu pomiędzy KST a osobami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki,
  • zapewnienie skutecznego procesu włączenia rezultatów do głównego nurtu polityki na różnych poziomach,
  • upowszechnianie dobrych praktyk na forach dyskusyjnych całej Europy, w szczególności w ramach europejskich grup tematycznych.

Strategia tematyczna

KST przygotowują i przedstawią do informacji KM EQUAL i IZ EQUAL Strategię Tematyczną KST, która określa zakres działania  Sieci oraz pomaga Partnerstwom lub grupom Partnerstw w realizacji projektów w ramach Działania 3.

Walidacja rezultatów

Istotnym elementem w procesie mainstreamingu jest wcześniejsza walidacja rezultatów/dobrych praktyk. Szczególnie ważnym jest rozstrzygnięcie czy dany rezultat jest obiecujący i ma szansę stać się dobrą praktyką czy też nie. Walidacja jest przeprowadzana  w fazie rozwoju rezultatu. Zgłoszone wówczas uwagi i rekomendacje umożliwią dokonanie poprawek przed ukończeniem rezultatu.

Proces walidacji obejmuje w szczególności:

Opracowanie przez autorów rezultatu informacji nt.:

  • pochodzenia rezultatu (w tym jego opis - jakich kwestii dotyczy, co go wyróżnia, metodologia itp.),
  • sposobu w jaki PRR wypracowuje rezultat ze wskazaniem na napotykane trudności po stronie odbiorców korzystających z rezultatu,
  • potencjalnej grupy docelowej zainteresowanej wypracowanym rezultatem.