KRAJOWE SIECI TEMATYCZNEADFGI


Dobre praktyki

W ramach działania Krajowych Sieci Tematycznych Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które stanowiły platformę wymiany dobrych doświadczeń, przygotowanych zostało pięć publikacji, zawierających opisy dobrych praktyk - modelowych rozwiązań umożliwiających eliminowanie wszelkich form nierówności i dyskryminacji na rynku pracy. Prezentowane wydawnictwa zawierają modele, metody oraz narzędzia, które zostały opracowane podczas realizacji programu.


Seria obejmuje następujące publikacje:


1) Katalog dobrych praktyk;

2) Kształcenie przez całe Zycie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw (Temat F PIW EQUAL);

3) Nie jesteś sam (Tematy A oraz I PIW EQUAL);

4) Animatorzy, akompaniatorzy, partnerstwa, firmy i... (Temat D PIW EQUAL);

5) Recepta na zmianę (Temat G PIW EQUAL. UWAGA: załączniki do publikacji "Recepta..." dostępne w zakładce "Publikacje").


Dzięki programowi EQUAL udało się opracować, wdrożyć i przetestować szereg nowatorskich rozwiązań, umożliwiających wyrównanie szans grup marginalizowanych na rynku pracy -  osób bezdomnych, więźniów długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, rodziców opiekujących się małymi dziećmi, przedstawicieli mniejszości etnicznych itd. Podczas realizacji programu wykorzystano podejście tematyczne, które pozwala na poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów wspólnych dla różnych rodzajów dyskryminacji i nierówności.


Publikacje powstałe w trakcie prac Krajowych Sieci Tematycznych zawierają sprawdzone, modelowe rozwiązania oraz opisy doświadczeń, które mogą być inspiracją dla projektodawców w nowym okresie programowania w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (2007-2013). Dobre praktyki mogą być wykorzystane dla potrzeb innych niż założone grup docelowych oraz w innych regionach czy sektorach gospodarki. Niezwykle istotnym elementem publikacji jest fakt, że powstały one przy bezpośrednim współudziale osób, które zajmowały się  wdrażaniem rozwiązań, w związku z czym zawierają informacje najbardziej istotne z punktu widzenia dalszego wykorzystania dobrych praktyk - ewentualne grupy docelowe, ogólny kontekst wdrożenia, mocne i słabe strony praktyki czy ewentualne szanse lub zagrożenia. Przy opisach dobrych praktyk znaleźć można dane kontaktowe osób i instytucji, które mogą bezpośrednio wspomóc osoby zainteresowane wykorzystaniem przygotowanych przez nie rozwiązań.