KRAJOWE SIECI TEMATYCZNEADFGI


KST

Krajowe Sieci Tematyczne (KST) zostały powołane dla każdego z 5 Tematów realizowanych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.
 
Tematy realizowane w Polsce:

Temat A - Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.

Temat D - Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy.

Temat F - Wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.

Temat G - Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez rozwój bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.

Temat I - Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy.

W skład Krajowych Sieci Tematycznych wchodzą przedstawiciele Partnerstw na rzecz Rozwoju realizujących projekty ramach IW EQUAL, niezależni eksperci oraz instytucje i organizacje zainteresowane którymś z obszarów tematycznych będących przedmiotem działania Sieci. W proces upowszechniania informacji oraz włączania rezultatów do głównego nurtu polityki będą angażowane  także podmioty (instytucje, organizacje, decydenci polityczni), które nie są bezpośrednio odpowiedzialne za realizację EQUAL, ale mogą zapewnić merytoryczne wsparcie zarówno dla realizowanych projektów, jak i w pracach Sieci. Tak szerokie spektrum powinno zagwarantować dotarcie do jak największej liczby uczestników zaangażowanych w tworzenie nowych modeli i rozwiązań, a jednocześnie stworzyć możliwość włączenia rezultatów EQUAL do głównego nurtu polityki na różnych poziomach jej wdrażania.

Funkcję Sekretariatu KST dla Wszystkich Krajowych Sieci Tematycznych pełni Krajowa Struktura Wsparcia PIW EQUAL. Sekretariat KST organizuje i zarządza pracami Sieci Tematycznych na poziomie krajowym. Za koordynację całości prac Sekretariatu KST odpowiada Koordynator Sekretariatu KST i on też powołuje Sekretarzy dla każdej Sieci Tematycznej.

Do najważniejszych zadań, określonych w Mandacie dla działania KST, należy m.in.: analiza potencjału projektów EQUAL pod kątem możliwości wsparcia polityki krajowej w obszarach zidentyfikowanych przede wszystkim w Krajowym Planie Działania na rzecz Zatrudnienia oraz Krajowym Planie Działania na rzecz Integracji Społecznej, opracowanie i aktualizacja strategii włączania rezultatów EQUAL do głównego nurtu polityki dla każdego z Tematów, wsparcie merytoryczne dla projektów czy upowszechnianie dobrych praktyk na forach dyskusyjnych całej Europy, w szczególności w ramach europejskich grup tematycznych.

W 2007 roku z Krajowych Sieci Tematycznych wyłonione zostały grupy robocze, działające w oparciu o wspólne grupy docelowe lub wspólne obszary problemowe opracowanych rezultatów.

Podział na grupy robocze KST
 
1. EQUAL dla niepełnosprawnych 

2. Wspieranie integracji społecznej i zawodowej

3. Ekonomia społeczna

4. Nowe sposoby wspierania wchodzenia i powrotu na rynek pracy grup dyskryminowanych

5. Adaptacja pracodawców i pracowników do zmian strukturalnych poprzez wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia oraz technologii ICT

6. Kształcenie przez całe życie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw

7. Aktywizacja zawodowa więźniów i byłych więźniów

8. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego