KRAJOWE SIECI TEMATYCZNEADFGI


Regulamin i strategia KST A

Strategia tematyczna wyznacza kierunki realizacji projektów przez Partnerstwa zaangażowane w Temat A w ramach Działania 3 oraz stanowi podstawę do walidacji rezultatów zgłaszanych przez Partnerstwa do KST A do Działania 3.  Strategia tematyczna opisuje główne działania, które powinny zostać podjęte w celu wykorzystania efektów projektów, realizowanych w ramach Tematu A. Partnerstwa na rzecz Rozwoju mogą realizować inne, specyficzne działania lub kierować je do szczególnych grup docelowych, nie wskazanych w niniejszej Strategii, o ile są one niezbędne dla realizacji założonych celów i pozostają w zgodzie z zasadniczymi celami, określonymi dla Tematu A.

Wdrażanie strategii ma:

 • umożliwić kontakt między Partnerstwami na rzecz Rozwoju, zajmującymi się podobnymi zagadnieniami w celu promowania współpracy w ramach Działania 3,
 • ułatwić przekazywanie informacji na temat dobrych praktyk do instytucji, zajmujących się podobnymi zagadnieniami a niezaangażowanych bezpośrednio w Inicjatywę Wspólnotową EQUAL, czyli mainstreaming horyzontalny,
 • umożliwić informowanie o innowacyjnych rozwiązaniach decydentów oraz  wywieranie wpływu na kreowanie polityk krajowych, czyli mainstreaming wertykalny.

Grupy docelowe:

 • administracja rządowa
 • samorząd terytorialny
 • parlament, w tym komisje sejmowe i grupy parlamentarne
 • organizacje pozarządowe
 • publiczne służby zatrudnienia (PUP, WUP) i inne instytucje rynku pracy
 • pracownicy służb społecznych (m.in. OPS, PCPR)
 • instytucje finansowe (banki, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych itp.)
 • partie polityczne
 • spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne
 • instytucje wzajemnościowe (np. TUW)
 • partnerzy społeczno-gospodarczy
 • przedsiębiorcy
 • grupy zagrożone wykluczeniem społecznym
 • osoby, instytucje i organizacje działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. Centra Integracji Społecznej, kluby integracji społecznej)
 • społeczność lokalna, rodziny
 • ośrodki edukacyjne i szkoleniowe (uczelnie wyższe, instytucje doradztwa zawodowego, etc.)
 • kościoły, związki wyznaniowe i organizacje obywatelskie
 • organizacje międzynarodowe
 • instytucje unijne.