KRAJOWE SIECI TEMATYCZNEADFGI


Regulamin i strategia KST D

Strategia tematyczna (ST), przyjęta przez Krajową Sieć Tematyczną dla Tematu D w dniu 12 kwietnia 2006 roku, stanowi uzupełnienie Strategii włączania do głównego nurtu polityki rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce. Strategia tematyczna wyznacza kierunki realizacji projektów przez Partnerstwa zaangażowane w Temat D w ramach Działania 3 oraz stanowi podstawę do walidacji rezultatów zgłaszanych przez Partnerstwa do KST D do Działania 3.

Strategia tematyczna opisuje główne działania, które powinny zostać podjęte w celu wykorzystania efektów projektów, realizowanych w ramach Tematu D, co nie oznacza wykluczenia innych form działalności. Partnerstwa na rzecz Rozwoju mogą realizować inne, specyficzne działania lub kierować je do szczególnych grup docelowych, nie wskazanych w niniejszej Strategii, o ile są one niezbędne dla realizacji założonych celów i pozostają w zgodzie z zasadniczymi celami, określonymi dla Tematu D.

Wszystkie Partnerstwa mogą podejmować wspólne inicjatywy w celu stworzenia mechanizmów upowszechniania swoich rezultatów, włączając w to działania public relations czy skoordynowane działania skierowane do grup docelowych. Inicjatywy te mogą mieć charakter stałej współpracy (np. poprzez tworzenie Partnerstw na rzecz Rozwoju dla Działania 3) lub wspólnych działań podejmowanych ad hoc. Partnerstwa należące do KST D mogą także podejmować działania wspólnie z Partnerstwami z innych sieci tematycznych. Strategia tematyczna dla Tematu D będzie poddawana aktualizacji przez KST D w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Dla ST przyjęte zostają w szczególności następujące działania, służące mainstreamowaniu rezultatów wypracowanych w ramach Działania 2, dalej zwanych rezultatami:

 • konferencje, spotkania informacyjne,
 • przygotowanie i dystrybucja publikacji i materiałów informacyjnych,
 • seminaria, targi, \
 • portale internetowe,
 • konferencje prasowe, współpraca z dziennikarzami,
 • szkolenia dla wybranych grup docelowych,
 • kampanie informacyjno-promocyjne,
 • rzecznictwo i lobbing.  

Grupy docelowe (potencjalni odbiorcy rezultatów):

 • administracja rządowa
 • samorząd terytorialny
 • parlament, w tym komisje sejmowe
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje rynku pracy (PUP, WUP)
 • instytucje finansowe (banki, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych itp.)
 • partie polityczne
 • spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne
 • instytucje wzajemnościowe (np. TUW)
 • partnerzy społeczno-gospodarczy
 • przedsiębiorcy
 • media i opinia publiczna
 • grupy zagrożone wykluczeniem społecznym
 • instytucje działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. Centra Integracji Społecznej, kluby integracji społecznej)
 • ośrodki edukacyjne i szkoleniowe (uczelnie wyższe, instytucje doradztwa zawodowego, etc.)
 • organizacje międzynarodowe
 • instytucje unijne.