KRAJOWE SIECI TEMATYCZNEADFGI


Regulamin i strategia KST F

Strategia tematyczna (ST), przyjęta przez Krajową Sieć Tematyczną dla Tematu F stanowi uzupełnienie Strategii włączania do głównego nurtu polityki rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce. Strategia tematyczna wyznacza kierunki realizacji projektów przez Partnerstwa zaangażowane w Temat F w ramach Działania 3 oraz stanowi podstawę do walidacji rezultatów zgłaszanych przez Partnerstwa do KST F do Działania 3.   

Strategia tematyczna opisuje główne działania, które powinny zostać podjęte w celu wykorzystania efektów projektów, realizowanych w ramach Tematu F, co nie oznacza wykluczenia innych form działalności. Partnerstwa na rzecz Rozwoju mogą realizować inne, specyficzne działania lub kierować je do szczególnych grup docelowych, nie wskazanych w niniejszej Strategii, o ile są one niezbędne dla realizacji założonych celów i pozostają w zgodzie z zasadniczymi celami, określonymi dla Tematu F.

Wszystkie Partnerstwa mogą podejmować wspólne inicjatywy w celu stworzenia mechanizmów upowszechniania swoich rezultatów, włączając w to działania public relations czy skoordynowane działania skierowane do grup docelowych. Inicjatywy te mogą mieć charakter stałej współpracy  (np. poprzez tworzenie Partnerstw na rzecz Rozwoju dla Działania 3) lub wspólnych działań podejmowanych ad hoc. Partnerstwa należące do KST F mogą także podejmować działania wspólnie z Partnerstwami z innych sieci tematycznych.

Dla ST przyjęte zostają w szczególności następujące działania, służące mainstreamowaniu rezultatów wypracowanych w ramach Działania 2, dalej zwanych rezultatami:

 • konferencje, spotkania informacyjne,
 • przygotowanie i dystrybucja publikacji i materiałów informacyjnych
 • seminaria
 • targi
 • portale internetowe
 • konferencje prasowe, współpraca z dziennikarzami
 • szkolenia dla wybranych grup docelowych
 • kampanie informacyjno-promocyjne
 • lobbing

Grupy docelowe:

 • administracja rządowa
 • przedsiębiorcy
 • pracownicy
 • ośrodki edukacyjne i szkoleniowe
 • organizacje działające w obszarze wdrażania technologii IT w MSP
 • instytucje działające w obszarze kształcenia ustawicznego
 • instytucje doradztwa zawodowego
 • instytucje doradcze dla MSP
 • zrzeszenia pracowników i pracodawców
 • partnerzy społeczno-gospodarczy
 • instytucje rynku pracy
 • biura pośrednictwa pracy
 • parlament, w tym komisje sejmowe
 • administracja rządowa
 • organizacje pozarządowe
 • media i opinia publiczna
 • organizacje międzynarodowe