KRAJOWE SIECI TEMATYCZNEADFGI


Regulamin i strategia KST I

Strategia tematyczna opisuje główne działania, które powinny zostać podjęte w celu wykorzystania efektów projektów, realizowanych w ramach Tematu I, co nie oznacza wykluczenia innych form działalności. Partnerstwa na rzecz Rozwoju mogą realizować inne, specyficzne działania lub kierować je do szczególnych grup docelowych, nie wskazanych w niniejszej Strategii, o ile są one niezbędne dla realizacji założonych celów i pozostają w zgodzie z zasadniczymi celami, określonymi dla Tematu I.

Wdrażanie ST ma przynieść rezultaty na trzech poziomach:

  • umożliwienie kontaktu między Partnerstwami na rzecz Rozwoju, zajmującymi się podobnymi zagadnieniami w celu promowania współpracy w ramach Działania 3,
  • przekazywanie informacji na temat dobrych praktyk do instytucji, zajmujących się podobnymi zagadnieniami a niezaangażowanych bezpośrednio w Inicjatywę Wspólnotową EQUAL, czyli mainstreaming horyzontalny,
  • informowanie o innowacyjnych rozwiązaniach decydentów oraz  wywieranie wpływu na kreowanie polityk krajowych, czyli mainstreaming wertykalny.

Wszystkie Partnerstwa będą mogły podejmować wspólne inicjatywy w celu stworzenia mechanizmów upowszechniania swoich rezultatów, włączając w to działania public relations czy skoordynowane działania skierowane do grup docelowych. Inicjatywy te mogą mieć charakter stałej współpracy  (np. poprzez tworzenie Partnerstw na rzecz Rozwoju dla Działania 3) lub wspólnych działań podejmowanych ad hoc. Partnerstwa należące do KST I mogą także podejmować działania wspólnie z Partnerstwami z innych sieci tematycznych.