PCM | O METODZIE PCM


O metodzie PCM

Zarządzanie cyklem projektu - PCM (ang. Project Cycle Management) to system zarządzania projektami stworzony na potrzeby realizacji złożonych przedsięwzięć, przyjęty przez Komisję Europejską w 1992 roku. Prosty, wywodzący się z nauk zarządzania i bazujący na podejściu GOPP (goal oriented project planning), model pozwalający jasno sprecyzować cele, zadania i efekty projektu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka niepowodzenia przedsięwzięć. Głównym celem stworzenia PCM było dostarczenie narzędzia pomagającego wykonanie wszystkich zamierzeń w zaplanowanym czasie, w ramach zatwierdzonego budżetu i z osiągnięciem założonych rezultatów. Sposób postępowania opisany w cyklu projektu daje podstawę do tworzenia spójnej i zwięzłej koncepcji przedsięwzięć, jakie zostaną podjęte i dlatego stanowi bardzo użyteczne dla projektodawców narzędzie zarządzanie projektem.