BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Twarzą w twarz z rynkiem pracy - model zatrudnienia przejściowego
Numer projektu A0733

Opis projektu:

Partnerstwo powstało w celu wspierania osób chorych psychicznie w powrocie na rynek pracy oraz do samodzielnego życia i aktywności społecznej. Zadaniem Partnerstwa jest wyrównywanie szans osób chorych psychicznie na rynku pracy poprzez wdrożenie w Polsce modelu zatrudnienia przejściowego, realizowanego w ramach Domu-Klubu „Fountain House" (Dom pod Fontanną). Placówki te są prowadzone przez członków Domu-Klubu i pracowników, przy współpracy pracodawców i społeczności lokalnych. W Domach-Klubach beneficjenci biorą udział w zajęciach edukacyjnych (kursach zawodowych, warsztatach, zajęciach z ekspertami), które pomagają w przygotowaniu do wejścia na otwarty rynek pracy. Uczą się od siebie nawzajem, a także sami określają swoje potrzeby edukacyjne: wyrażają chęć uczestnictwa w kursach językowych i zawodowych, szkoleniach komputerowych czy kursach prawa jazdy. Nowatorskim elementem funkcjonowania Domów pod Fontanną jest wdrażanie modelu zatrudnienia przejściowego. Tworzenie nowych miejsc pracy dla uczestników projektu opiera się tu na bezpośredniej współpracy Domów-Klubów z pracodawcami. Forma zatrudnienia przejściowego umożliwia osobom chorym sprawdzenie swoich możliwości w realiach środowiska pracy. Element przejściowości (do 9 miesięcy na jednym stanowisku pracy) wpływa na zmniejszenie stresu wynikającego konieczności utrzymania posady za wszelką cenę. Uczestnicy Programu Zatrudnienia Przejściowego mają możliwość zdobycia doświadczenia w kilku miejscach pracy i na kilku stanowiskach, w związku z czym łatwiej im będzie stanąć do konkursu na określone stanowiska pracy na otwartym rynku pracy. Programem Partnerstwa objęto 115 członków Domów-Klubów z kieleckiego i warszawskiego Domu pod Fontanną, a także ich 16 pracodawców, którzy mają utworzyć w swoich firmach pilotażowe miejsca pracy. Rolą Domu pod Fontanną jest przede wszystkim zachęcenie pracodawców do zatrudnienia członków Domu-Klubu, odpowiednio przygotowanych do pracy podczas kursów i zajęć, oraz zapewnienie zastępców. Pilotażowa realizacja modelu Domu-Klubu oraz modelu zatrudnienia przejściowego pozwoli sprawdzić przydatność tych rozwiązań w polskich warunkach. W celu przygotowania przedsiębiorców do zatrudniania osób chorych psychicznie partnerzy przeprowadzą spotkania, seminaria i warsztaty informacyjno-edukacyjne dla pracodawców regionu warszawskiego. Programem informacyjnym zostaną również objęci przedstawiciele administracji publicznej. Dzięki zaangażowaniu w projekt pracodawców i przedstawicieli administracji państwowej możliwe będzie przyczynienie się do zmian w sferze powszechnej świadomości społecznej i w sferze legislacji, a zwłaszcza pokonanie stereotypu, według którego zaburzenia zdrowia psychicznego uniemożliwia samodzielne życie i pracę zawodową.

Rezultaty